Tài liệu

10 Quản lý giờ tăng ca trong tháng

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Tr  s : T ng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, K T Sài 

ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

          Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

Số….QLGTCTT/2016

QUẢN LÝ GIỜ TĂNG CA TRONG THÁNG

STT

Họ tên

MSNV Bộ phận                                                                                                                 CÁC NGÀY TRONG THÁNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 30

50

Ng i lp 

ư

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Tr  s : T ng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, K T Sài 

ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

          Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

Hà n i, Ngày    tháng    n m 2016

ă

QUẢN LÝ GIỜ TĂNG CA TRONG THÁNG

                                                                                                                CÁC NGÀY TRONG THÁNG

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

40

31.67

-8.33

0

31.67

31.67

50

31.67 -18.33

0

31.67

31.67

0

31.67

31.67

0

31.67

31.67

0

31.67

31.67

0

31.67

31.67

0

31.67

31.67

          Hà n i, ngày      tháng       n m 2016

ă

Giám  c

đ

Tổng giờ

 tăng ca 

trong 

tháng

Tồng số 

giờ 

tăng ca 

cho phép

Tồng số

 giờ tăng 

ca còn lại

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8798
05/10/2018
10 tài liệu
0
13400
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5225
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
974
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1908
05/10/2018
3 tài liệu
0
1887
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4361