Tài liệu

10 Phuong an tai cau truc

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biên so

ạn và trình bày bởi: HOÀNG ĐĂNG TIẾN – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CÔNG TY BIBICA

PH

PH

ƯƠ

ƯƠ

NG ÁN TÁI C

ẤU TRÚC 

NG ÁN TÁI C

ẤU TRÚC 

H

Ệ THỐNG QUẢN LÝ

H

Ệ THỐNG QUẢN LÝ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

http://www.fineprint.com

background image

N

ỘI DUNG CHÍNH

N

ỘI DUNG CHÍNH

1.

Chi

ến lược phát triển - Tầm nhìn - Sứ mệnh CÔNG TY CỔ 

PH

ẦN BIBICA.

2.

H

ệ thống chuỗi giá trị CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.

3.

H

ệ thống quản lý hiện tại của Bibica, các tồn tại.

4.

Mô hình tái c

ấu trúc Hệ thống quản lý.

5.

Xây d

ựng chức năng - nhiệm vụ - qui trình làm việc theo mô 

hình m

ới.

6.

Xây d

ựng hệ thống KPIs cho từng bộ phận trong mô hình

m

ới.

7.

Xây d

ựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc và đánh giá

n

ăng lực nhân viên.

8.

Thi

ết lập hệ thống kiểm soát nội bộ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

http://www.fineprint.com

background image

Chi

ến

Chi

ến

l

l

ư

ư

ợc

ợc

phát

phát

tri

ển

tri

ển

-

-

T

ầm

T

ầm

nhìn

nhìn

-

-

S

S

m

ạng

m

ạng

Ph

ần I

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

http://www.fineprint.com

Mô tả tài liệu

Vai trò, nhiệm vụ của CEO, cẩm nang lên kế hoạch, phân tích tài chính, định giá, tái cấu trúc ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0