Tài liệu

10 Phiếu đánh giá cá nhân

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

(Áp dụng CB- Nhân viên hưởng lương thời gian)

Họ và tên: 

Kỳ đanh gia: 

Chưc vụ:  

Thuôc bô phân:                    

background image

ST

T

Nôi dung

đanh gia

Diễn giải

Đánh Giá- Nhận Xét

Chỉ Số

Điêm số 

Tự

Đánh

Giá

Trưởng

BP

Đ/giá

Ghi Chú

I

Chỉ tiêu

điểm

chuẩn
chung

Đi làm đúng giờ quy định

10 đ

Đeo thẻ đúng quy định (nếu có)

5 đ

Đi làm đủ ngày công theo quyết định của công ty

10 đ

Vệ sinh chỗ làm việc cá nhân gọn gàng, sạch sẽ

5 đ

Mặc đồng phục đúng quy định

5 đ

Cư xử có văn hoá trong công ty

5 đ

Không làm việc riêng trong giờ làm việc

5 đ

Không dùng điện thoại vào việc riêng

10 đ

Có ý thức sử dụng dụng cụ , VPP đúng quy cách và tiết
kiệm

Tham dự đầy đủ và đúng giờ các cuộc họp, các cuộc tổ chức
tập thể của công ty  

5 đ

Thực hiện nghiêm túc các quy định về thủ tục hành chính
như nghỉ làm thì phải có giấy xin phép, đi CV thì phải thông
báo và đăng ký vào sổ nhật ký công tác v.v…..

5 đ

Giữ gìn đoàn kết nội bộ

10 đ

Hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt y/c chất lượng

10 đ

Tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên trong phạm vi yêu cầu
công việc 

10 đ

Tổng chỉ tiêu điểm chuẩn

100 đ

Thang
điểm trừ

chung

Đi làm không đúng giờ qui định

2đ/1 lần

Không đeo thẻ đúng qui định (nếu có)

1đ/1 lần

Không mặc đồng phục đúng qui định

1đ/1 lần

Không giữ vệ sinh nơi làm việc gọn gàng

1đ/1 lần

Dùng điện thoại vào việc riêng

1đ/1 lần

Cư xử thiếu văn hoá trong Công ty

1đ/1 lần

Gây mất đoàn kết nội bộ

10đ/1 lần

Nộp báo cáo hàng tháng không đúng thời hạn

5đ/1 lần

Không đi làm đủ ngày công theo quy định

2đ/1lần

Không thực hiện các công việc theo đúng quy định và quy

5đ/lần

background image

Tổng điểm từ 145 điểm  đến 200 điểm, xếp loại A.
Tổng điểm từ 130 điểm đến 144 điểm, xếp loại B.
Tổng điểm từ 110 điểm đến 129 điểm , xếp loại C.
Tổng điểm dưới 110 điểm không xếp loại.

Trương phong/ Quan đôc sau khi tiên hành đanh gia cân thông bao kêt qua đanh gia lai cho nhân viên, trao đôi và giai quyêt nhưng
khuc măc nêu có.
Tông sô điêm đat đươc trong thang do Trương phong/ Quan đôc đanh gia tương đương hệ số lương hiệu quả công việc trong tháng
của nhân viên.

Ngươi đươc đanh gia

Tổ trương / Trương bô phận

Tổng giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9331
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5608
05/10/2018
10 tài liệu
0
6915
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1040
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2037
05/10/2018
3 tài liệu
0
1999
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4627