Tài liệu

10 Kiem toan quy trinh mua hang

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

THỦ TỤC KIỂM TOÁN 

CHU TRÌNH MUA 

HÀNG VÀ THANH 

TOÁN

background image

09/23/18

ĐỀ CƯƠNG

• 1. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH 

MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN 

• 2. THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHU TRÌNH 

MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

• 3. CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU 

TRÌNH MUA HÀNH VÀ THANH TOÁN

• 4. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ CHU 

TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

 

background image

09/23/18

MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA 

HÀNG VÀ THANH TOÁN

 

BẢN CHẤT MUA 

HÀNG VÀ THANH 

TOÁN

MỤC TIÊU CỦA 

CHU TRÌNH MUA 

HÀNG VÀ THANH 

TOÁN

CÁC CĂN CỨ 

KIỂM TOÁN 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
9 tài liệu
0
4956