Tài liệu

10 Biên bản xet duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC 

DOANH NGHIỆP VIỆT

                        Số:…. BB/2016

  

    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         
                  Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Biªn b¶n

xÐt duyÖt tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi

H«m nay, ngµy......... th¸ng ......... n¨m 2016
T¹i : C«ng ty cæ phÇn 
Ban xÐt duyÖt x¸c nhËn tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi cña:
                        

C«ng ty cæ phÇn ...

                                                          Gåm cã:
¤ng ...   – Tæng gi¸m ®èc   -  Trëng ban
¤ng ...  - Gi¸m ®èc BHXH ...
¤ng (Bµ) .........................................................................................................
¤ng (Bµ) .........................................................................................................
§· ®èi chiÕu gi÷a tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi víi hå s¬ gèc cña tõng ngêi.
Tæng sè hå s¬ ®a ra xÐt duyÖt: 05 hå s¬

-

Sè hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi: ......... hå s¬

-

Sè hå s¬ ph¶i kª khai l¹i: ......... hå s¬

§Ò nghÞ b¶o hiÓm x· héi thµnh phè Hµ Néi xÐt duyÖt cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi cho ......... trêng 
hîp.

§¹i diÖn c¬ quan

B¶o hiÓm x· héi

(Ký vµ ghi râ hä tªn)

Trëng phßng TC

(Ký vµ ghi râ hä tªn)

Chñ tÞch c«ng ®oµn

    (Ký vµ ghi râ hä tªn) 

Ngêi sö dông L§

(Ký vµ ghi râ hä tªn)

      

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2941