Tài liệu

10 Bản cam kết

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCK/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

    Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
             Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                 Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là:

…………………………..…  -  Chức vụ: …………………………

Hiện đang công tác tại bộ phận: ………………………… đơn vị: …………………..… thuộc CPO

Club.

Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục làm việc tại …………………………………………………

………….…………………thuộc …….  trong thời gian ít nhất là ……. năm sau khi được đơn vị cử

tham   gia   khóa   đào   tạo   …………………………………………   tại   ………..…………………

………………………………..từ ngày …… tháng ….. năm …….. đến ngày …… tháng ….. năm

……..

Tôi cam kết sẽ tham gia và hoàn thành khóa học với nỗ lực nhằm đạt chất lượng cao, nghiêm túc chấp

hành Nội quy và các Quy chế, quy định đối với Cán bộ nhân viên tham gia đào tạo bên ngoài do …….

ban hành và không thực hiện bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến uy tín và tên tuổi của doanh nghiệp

trong suốt thời gian tham gia khóa học.

Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định về đào tạo do …… ban hành,

cụ thể:

1.

Thực hiện bảng báo cáo thu hoạch sau khóa học và nộp về Giám đốc TT Đào đạo và Giám đốc

đơn vị hiện đang công tác 

2.

Nộp bản gốc  về TT Đào tạo và bản copy có công chứng  về Phòng NLHT của đơn vị đang

công tác một trong các giấy tờ sau: chứng chỉ, giấy xác nhận, kết quả bài kiểm tra, phiếu nhận

xét của giáo viên hoặc văn bản chứng nhận tham gia và đạt kết quả trong khóa học khác (nếu

có) 

3.

Nộp bản copy toàn bộ tài liệu khóa học về TT Đào tạo và về P.NLHT của đơn vị hiện đang

công tác.

4.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo lại cho các CBNV của Gami Group về chương trình đã

được học theo phân công của Giám đốc đơn vị và theo kế hoạch đào tạo của TT Đào tạo.

Với các yêu cầu (1), (2) & (3) tôi cam kết hoàn thành chậm nhất là 01 tháng sau khi kết thúc khóa học

& nhận được một trong các loại giấy chứng nhận nói trên. Nếu không thực hiện được các cam kết nêu

BMĐT-06

1

/

2

background image

trên, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí và các khoản lương (phụ cấp nếu có) mà

Trung tâm Đào tạo và Công ty đã tài trợ cho tôi tham gia khóa học.

Cam kết này được lập thành 03 bản do Đơn vị quản lý lao động lưu 01 bản, TT Đào tạo  lưu 01 bản,

người thực hiện cam kết giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau để thực hiện.

Hà nội, Ngày …. tháng …… năm ……..

GIÁM ĐỐC BAN NLHT

Hà nội, Ngày …. tháng …… năm ……..

Người thực hiện cam kết

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0