Tài liệu

1 Trưởng phòng kế toán nội bộ

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

Chưc danh công viêc:

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Mức lương:

                    

 

I. Tom tăt công viêc 

-

      

Thực hiện các chiến lược kiểm soát hoạt động của các phòng ban, bộ phận;

-

      

Xây dựng hệ thống kiểm soát, các văn bản quản lý, các quy trình quy phạm của Công ty;

-

      

Kiểm tra và giám sát đánh giá việc thực hiện công việc theo đúng quy trình của các phòng

ban;

-

      

Quan sát, đưa ra phát hiện và có các khuyến nghị đối với Ban Giám đốc trong việc ngăn

chặn gian lận, tham nhũng và sai phạm của các phòng ban;

-

      

Kiểm tra số liệu sổ sách, chứng từ thanh toán, chi phí của các phòng ban, bộ phận;

-

      

Phân công công việc, giám sát và quản lý nhân viên dưới quyền;

-

      

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc & Tổng giám đốc về hoạt động của phòng Kiểm soát nội

bộ;

-

      

Quản lý, lưu trữ sổ sách, văn bản, chứng từ thuộc phòng Kiểm soát nội bộ theo quy định

chung và quy định của công ty;

-

      

Lập kế hoạch và quản lý các chi phí của bộ phận gồm; 

-

      

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc và Tổng giám đốc phân công;

    -  Có trách nhiệm bảo mật tài liệu, bí mật kinh doanh của công ty.

   

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

II. Quan hê công viêc

Bao cao trưc tiêp cho

Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch 

   1.  Công viêc liên hê vơi cac Ca nhân/ Đơn vị bên ngoai Công ty

Cá nhân/ Đơn vi

Kêt qua

- Nhà cung cấp

- Cục tiêu chuẩn chất 
lượng

- Cục quản lý chất lượng 
hàng hoá

- Thanh tra sở khoa học và
công nghệ

- Quản lý thị trường

- Các cơ quan quản lý thị 
trường

 

Liên hệ công việc

2.  Công viêc liên hê vơi cac bộ phân thuộc nội bộ đơn vị .

Phong ban/ Bộ phân

Kêt qua

-  Giám   đốc,   Tổng   Giám
đốc, Chủ tịch.

-Trưởng các Phòng ban/Bộ
phận.

- Báo cáo công việc, nhận phân công công việc

 

- Phối hợp công tác

 

III. Các nhiêm vụ chinh

Nôi dung

Các tiêu chi đo

lương, đánh giá

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

      

Thực hiện các chiến lược kiểm soát hoạt động của các phòng ban, bộ

phận;

-

      

Xây dựng hệ thống kiểm soát, các văn bản quản lý, các quy trình quy

phạm của Công ty;

-

      

Kiểm tra và giám sát đánh giá việc thực hiện công việc theo đúng quy

trình của các phòng ban;

-

      

Quan sát, đưa ra phát hiện và có các khuyến nghị đối với Ban Giám

đốc trong việc ngăn chặn gian lận, tham nhũng và sai phạm của các
phòng ban;

-

      

Kiểm tra số liệu sổ sách, chứng từ thanh toán, chi phí của các phòng

ban, bộ phận;

-

      

Phân công công việc, giám sát và quản lý nhân viên dưới quyền;

-

      

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc & Tổng giám đốc về hoạt động của

phòng Kiểm soát nội bộ;

-

      

Quản lý, lưu trữ sổ sách, văn bản, chứng từ thuộc phòng Kiểm soát

nội bộ theo quy định chung và quy định của công ty;

-

      

Lập kế hoạch và quản lý các chi phí của bộ phận gồm; 

-

      

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc và Tổng giám đốc phân

công;

    -  Có trách nhiệm bảo mật tài liệu, bí mật kinh doanh của công ty.

 

IV. Các trách nhiêm khác:
 

-

          

Hoàn thành công việc được giao theo đúng tiến độ, khối lượng và chất

lượng

-

          

Luôn hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong đơn vị và Công ty để hoàn thành

mục tiêu phát triển chung.

-

          

Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, các quy trình quy định của Công ty.

-

          

Tuyệt đối bảo mật các thông tin, tài liệu của phòng ban và Công ty. 

 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
4696

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
8 tài liệu
0
4696