Tài liệu

1. Tom tat ho so nguoi lao dong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

PHỤ LỤC SỐ 3

TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………/GGT

……………, ngày……tháng…… năm ……

 

TÓM TẮT HỒ SƠ 

của người lao động

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: ...................................................................... Giới tính:   □ nam       □ nữ

Năm sinh: ngày .......... tháng .......... năm ........... Số Sổ BHXH: ...............................

Số CMND .........................., cấp ngày ........ tháng ......... năm ............ tại .................

Địa chỉ hiện tại: ..........................................................................................................

Nghề nghiệp: ............................................................  Chức vụ: ................................

Bậc nghề: ............................................................... Mức lương: ...............................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

Thời gian tham gia BHXH : số năm  …........................ số tháng …......................... 

II. TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT (nêu những bệnh tật chính ảnh hưởng đến sức 
khoẻ, lao động trong 5 năm trở lại đây)

Năm

Tên bệnh, tật

Đã được điều trị tại

Thời gian điều

trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ

 

ĐẠI DIỆN CÔNG

ĐOÀN

(nếu có)

ĐẠI DIỆN Y TẾ

(nếu có)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ NGƯỜI LAO

ĐỘNG

( Ký tên, đóng dấu)

( Ký, ghi rõ chức danh)

( Ký tên, đóng dấu)

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
723
0 trang
0
441
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4584

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1322
20/12/2018
10 tài liệu
0
4584