Tài liệu

1 Quy trinh hach toan moi quan he tien mat

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình hạch toán trong mối quan hệ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng

1.- Khi rút tiền gởi ngân hàng về nhập quỹ, bán ngoại tệ NH nhập quỹ

1.a Nợ 1111/ Có 113 (Rút tiền gởi ngân hàng về nhập quỹ) (không cần biết ở ngân hàng nào)

1.b Nợ 113/ Có 112xxxx (Rút tiền gởi ngân hàng về nhập quỹ) (Phần hành tiền gởi lúc bấy giờ 
có thể đi chi tiết hóa (tiết khoản) tên ngân hàng/loại tiền gởi (Ở đây là VNĐ hoặc ngoại tệ)

2.- Khi nộp tiền mặt vào tiền gởi ngân hàng

2.a Nợ 113/ Có 1111 (Nộp tiền vào ngân hàng) (không cần biết ở ngân hàng nào)

2.b Nợ 1121xxxx/Có 113 (Phần hành tiền gởi lúc bấy giờ có thể đi chi tiết hóa (tiết khoản) tên 
ngân hàng/loại tiền gởi (Ở đây là VNĐ)

3.- Chuyển đổi giữa các loại tiền ở ngân hàng
Phân hệ tiền gởi - Phần hành tiền gởi ngân hàng (VNĐ - USD hoặc USD - FRF,...)
Chuyển đổi USD-FRF,.. gọi chung là ngoại tệ sang VNĐ trong cùng hệ thống ngân hàng hoặc 
ngân hàng khác nhau

3.1 Chuyển tiền VNĐ từ ngân hàng này qua ngân hàng khác, mua ngoại tệ.

3.1a Chứng từ/Sổ phụ ngân hàng đi hạch toán như sau :
Nợ 113/Có 112NH đi (Phần hành tiền gởi lúc bấy giờ có thể đi chi tiết hóa (tiết khoản) tên ngân 
hàng

3.1b Chứng từ/Sổ phụ ngân hàng đến (VND, ngoại tệ) hạch toán như sau :
Nợ 112 NH đến /Có 113 (Phần hành tiền gởi lúc bấy giờ có thể đi chi tiết hóa (tiết khoản) tên 
ngân hàng/loại tiền gởi 

3.2 Chuyển tiền ngoại tệ sang ngân hàng khác, bán ngoại tệ.

3.2a Chứng từ/Sổ phụ ngoại tệ ngân hàng đi hạch toán như sau :
Nợ 113/Có 1122VCB(loại tiền ngoại tệ) (Phần hành tiền gởi lúc bấy giờ có thể đi chi tiết hóa 
(tiết khoản) tên ngân hàng/loại tiền gởi 

3.2b Chứng từ/Sổ phụ VNĐ, ngoại tệ ngân hàng đến hạch toán như sau :

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Nợ 1121VCB/Có 113 (Phần hành tiền gởi lúc bấy giờ có thể đi chi tiết hóa (tiết khoản) tên ngân 
hàng/loại tiền gởi (Ở đây là VNĐ)

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1309
18/09/2018
5 tài liệu
0
2470
18/09/2018
3 tài liệu
0
1351
18/09/2018
10 tài liệu
0
4200
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2287
18/09/2018
5 tài liệu
0
2198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
723
18/09/2018
4 tài liệu
0
2175
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
6015
18/09/2018
10 tài liệu
0
3958
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
3896