Tài liệu

1 Quy dinh danh gia nhan vien

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Phương hướng quy định đánh giá nhân viên cho Trưởng Bộ Phận

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau: 
1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá của từng nhân viên. 
2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện. 
Nội Dung

Mức độ đánh giá 

Đánh Giá

10 - 20%

20 - 50%

50 - 70%

Tinh thần trách nhiệm

Chất lượng công việc

Kết Quả Công việc

Hỗ Trợ

Tối đa 1 điểm cộng/ tháng 

Văn Hóa Công ty

Nội Quy Công ty

Ghi Chú

Tính cả điểm âm trong quá trình đánh giá

Vi phạm quy định ở 
mức 2 lần/tháng

Vi phạm quy định ở mức 1 
lần/tháng.

Vi phạm quy định không 
nghiệm trọng 1-2 lần/Quý

Không đảm bảo theo 
yêu cầu 3 lần trở 
lên/Quý hoặc 1-2 lần 
nhưng ảnh hưởng đến 
công ty.

Không đảm bảo theo yêu 
cầu 1- 2 lần/Quý

Đảm bảo theo đúng yêu 
cầu

Thời gian hoàn thành 
công việc

Hoàn thành công việc 
không đúng thời hạn 
3 lần trở lên/Quý 
Hoặc không hoàn 
thành 1-2 lần/Quý, 
nhưng ảnh hưởng 
nghiệm trọng.

Không hoàn thành công 
việc đúng thời hạn 1 – 2 
lần/Quý

Hoàn thành công việc 
đúng thời hạn

I. Phòng Kinh Doanh.
- Đạt 100% doanh số trở lên điểm tối đa
- Đạt dưới 100% doanh số tính theo lũy tiến.
II. Kế toán:
- Đạt 90% thu hồi công nợ điểm tối đa
- Đạt dưới 90% thu hồi công nợ tính theo lũy 
tiến.
III. XNK
- Đạt 90% tiến độ giao hàng cho khách 

IV. Thi công
- Đạt trên 90% tiến đột thi công nghiệm thu cho khách hàng điểm tối 
đa
- Đạt dưới 90% tiến độ điểm tính theo lũy tiến.
V. Nhân sự
- Quản lý toàn thể nhân viên đạt lọai A điểm tối đa.
- Quản lý nhân viên dứơi lọai A theo lũy tiến.

Do trưởng phòng nhận định tùy theo mức từ thấp đến cao. Mức thấp nhât là 0 điểm, tiêu chí nào có tham gia tối 
đa 1 điểm

Tất cả các vi phạm đều trừ 1 điểm (tham khảo nội quy công ty)
-Những vi phạm đặc biệt: Nhân viên nghĩ phép tối đa 2 ngày phép/tháng (số ngày phép không vượt quá 12 ngày trên 
năm), nếu quá số ngày thì có lý do hay không lý do đều trừ 1 điểm/mỗi lần (ngọai 

Hàng quý các trưởng bộ phận đánh giá kết quả của từng nhân viên trong phòng ban  theo mẫu “Đánh Giá Nhân Viên”   
gởi bản đánh giá cho Nhân sự. Nhân sự sẽ kết quả công việc hàng quý của nhân viên (kết quả hàng quý là tổng kết cho 
đánh giá cuối năm) 

Trong quá trình thực hiện, công ty yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của công ty, các nhân viên có 
điểm dưới trung bình hai quý liên tục sẽ tùy theo mức độ mà kiểm điểm (mức cao nhất là đình công tác).

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh, công ty sẽ chỉnh sửa quy định này cho phù hợp. Quy định có giá trị kể từ năm 
2010

background image

Phương hướng quy định đánh giá nhân viên cho Trưởng Bộ Phận

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau: 
1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá của từng nhân viên. 
2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện. 

Mức độ đánh giá 

70 - 90%

90 - 100%

Không vi phạm

Tối đa 1 điểm cộng/ tháng 

Tính cả điểm âm trong quá trình đánh giá

Không vi phạm + 
phát hiện ra vi phạm

Đảm bảo công việc 
có chất lượng tốt, 
được khách hàng 
đánh giá cao.

Hoàn thành công việc 
với chất lượng tốt, 
đem lại giá trị cao 
cho công ty.

Hoàn thành công việc 
trước thời hạn

Hoàn thành công việc 
trước thời hạn, việc 
hoàn thành trước thời 
hạn mang lại giá trị 
cao cho cty.

- Đạt trên 90% tiến đột thi công nghiệm thu cho khách hàng điểm tối 

- Đạt dưới 90% tiến độ điểm tính theo lũy tiến.

- Quản lý toàn thể nhân viên đạt lọai A điểm tối đa.
- Quản lý nhân viên dứơi lọai A theo lũy tiến.

Do trưởng phòng nhận định tùy theo mức từ thấp đến cao. Mức thấp nhât là 0 điểm, tiêu chí nào có tham gia tối 

-Những vi phạm đặc biệt: Nhân viên nghĩ phép tối đa 2 ngày phép/tháng (số ngày phép không vượt quá 12 ngày trên 
năm), nếu quá số ngày thì có lý do hay không lý do đều trừ 1 điểm/mỗi lần (ngọai 

Hàng quý các trưởng bộ phận đánh giá kết quả của từng nhân viên trong phòng ban  theo mẫu “Đánh Giá Nhân Viên”   
gởi bản đánh giá cho Nhân sự. Nhân sự sẽ kết quả công việc hàng quý của nhân viên (kết quả hàng quý là tổng kết cho 

Trong quá trình thực hiện, công ty yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của công ty, các nhân viên có 
điểm dưới trung bình hai quý liên tục sẽ tùy theo mức độ mà kiểm điểm (mức cao nhất là đình công tác).

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh, công ty sẽ chỉnh sửa quy định này cho phù hợp. Quy định có giá trị kể từ năm 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3092
0 tài liệu
0
0
9 tài liệu
0
3545

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
3092
22/12/2018
0 tài liệu
0
0
22/12/2018
9 tài liệu
0
3545