Tài liệu

1. Cong van thong bao thang bang luong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

TỔNG CÔNG TY……

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY……………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

---------------------------------------

Số:…………/CV-ĐKTBL

V/v: Thông báo xây dựng và triển khai thực hiện

thang, bảng lương trong doanh nghiệp

……………., ngày…tháng…năm………….

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Huyện/Quận………….

- Căn cứ Bộ Luật Lao Động Luật số: 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6

năm  2012  năm  2012  và   Nghị   định  49/2013/NĐ-CP  ngày   14/5/2013  của
Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền
lương;

- Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính

phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các
cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

- Căn cứ công văn số .................. ngày ............... của Sở Lao động

thương binh và xã hội tỉnh/thành phố (nếu có) về triển khai Nghị định số
103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối
thiểu vùng.

Công ty chúng  tôi:……………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………
Giấy   chứng   nhận   đăng   ký   kinh   doanh   số:....................cấp

ngày.../.../........

do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố .........................cấp.
Địa chỉ hoạt động: ………………………………………………………
Điện thoại liên lạc: ...................................................................................
Tổng số lao động đang có mặt tại đơn vị: …….. người (nữ:……).
Ngày..../.../....., Công ty .............................đã xây dựng hoàn thiện hệ

thống thang, bảng lương sau khi tham khảo và được sự nhất trí của ban chấp
hành

 

công

 

đoàn

 

Công

 

ty.

 

Nay chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Phòng Lao động - TBXH

background image

quận/huyện tỉnh/thành phố ....................... hồ sơ hệ thống Thang lương, bảng
lương của Công ty chúng tôi.

Công ty chúng tôi xin thông báo để quý cơ quan được biết.
Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, 

Kèm theo công văn này là bản chính các tài liệu, văn bản sau:

1.- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)

2.- Hệ thống thang, bảng lương Công ty;

3.- Bản phụ cấp lương;

4.- Ý kiến của Ban chấp hành công đoàn;

5.- Bảng quy định tiêu chuẩn hệ thống chức danh trong Công ty.

background image

Tham khảo Quy chế tiền lương : Quy che tien luong.rar

MẪU THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2015 CÓ HỆ SỐ

TIỀN LƯƠNG: thangluong2015.xls

MẪU THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2015 KHÔNG CÓ XÂY
DỰNG HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG, CHỈ TÍNH TRÊN MỨC LƯƠNG :

thangluong2015_khong he so.xls

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
811