Tài liệu

1. Cong van dang ky thang luong bang luong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

TÊN CÔNG TY...............................

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:            /

     

V/v: Đăng ký thang lương, bảng lương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 01 

 

năm 2015

Kính gửi: Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội ………..

-- Căn cứ Bộ Luật Lao Động Luật số: 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 
năm 2012 và Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc 
quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;;

- Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có 
thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; 

- Căn cứ công văn số .................. ngày ............... của Sở Lao động thương binh 
và xã hội tỉnh/thành phố (nếu có) về triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP 
ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng

Công   ty...................................................hoạt   động   theo   Giấy   phép   hoạt

động số ………………. ngày ………. do Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp.

Để thực hiện đúng qui định của nhà nước về việc đăng ký thang lương,

bảng   lương   với   cơ   quan   quản   lý   nhà   nước   về   lao   động.   Công
ty...........................................   xin đăng ký hệ thống thang bảng, bảng lương và
chế độ phụ cấp lương

 

 của công ty để làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động, trả

lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động. Cụ thể:

1. Bảng lương cán bộ quản lý doanh nghiệp.
2. Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành phục vụ.
3. Bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp SXKD.
4. Bảng Phụ cấp.
Mức lương tối thiểu công ty đăng ký áp dụng: 3.100.000đ/ tháng

Tổng số lao động tính đến thời điểm này được ….. người

Thang lương bảng lương này đã được tham khảo thông qua ý kiến của Ban chấp 

background image

hành công đoàn công ty,  thông qua toàn thể người lao động của công ty và công 
bố công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

Khi nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu công ty sẽ thực hiện trả theo

mức lương tối thiếu nhà nước công bố.

Kính đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận chấp thuận để

Công ty ........................................................... triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

(Ký tên, đóng dấu)

- Như trên;
- Lưu: VT, ..........

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Kèm theo công văn này là bản chính các tài liệu, văn bản sau:

1.- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)

2.- Hệ thống thang, bảng lương Công ty;

3.- Bản phụ cấp lương;

4.- Ý kiến của Ban chấp hành công đoàn;

5.- Bảng quy định tiêu chuẩn hệ thống chức danh trong Công ty.

Tham khảo Quy chế tiền lương : Quy che tien luong.rar

MẪU THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2015 CÓ HỆ SỐ

TIỀN LƯƠNG : thangluong2015.xls

MẪU THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2015 KHÔNG CÓ

XÂY DỰNG HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG, CHỈ TÍNH TRÊN

MỨC LƯƠNG : thangluong2015_khong he so.xls

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
811