Tài liệu

1 BSC bo phan ke toan

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

HỆ THỐNG MỤC TIÊUCÔNG TY abc 2012

Mục tiêu đơn vị:

Đảm bảo  các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại

Phần 1: Đăng ký mục tiêu

1

2

3

4

5

6

Mục tiêu chung của doanh nghiệp

Mục tiêu của bộ phận

Chỉ tiêu cụ thể

Trọng số

T

à

c

h

ín

h

3

0

%

F

4

Giảm chi phí tồn kho

80.00%

0%

N

b

3

0

%

I1

30%

Giảm chi phí mua hàng

30%

 

H

c

 h

v

à

 p

h

á

tr

iể

n

2

0

%

L

1

L

6

Mục tiêu đào tạo nhân sự Số ngày đào tạo nhân sự

0%

CÁC MỤC TIÊU THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Các chi số tài chính

Chi tiêu dòng tiền

Tỷ lệ thanh toán nhanh

Giảm chi phí tồn 
kho

Giá trị tồn kho bình quân 
trên doanh thu/tháng

Nâng cao hiệu quả 

chuỗi cung ứng vật 

Tỷ lệ chi phí mua hàng 
thực tế so với định 
mức/mục tiêu

Nâng cao năng lực 

quản lý

Nâng cao năng lực quản 
lý của phòng

Tỷ lệ vị trí cán bộ quản lý 
đạt chuẩn tăng thêm

Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt 
chuẩn/ tổng số vị trí quản lý

Xây dựng chuẩn 

năng lực

Xây dựng chuẩn năng lực 
của phòng

100% các vị trí có chuẩn 
năng lực đúng thời hạn

Hoàn thành các báo cáo 
tài chính, Chính xác và 
đúng hạn (98%)

Độ chính xác trong dự báo 
ngân sách

Tỷ lệ dự báo ngân sách so 
thực tế phát sinh

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở 
hữu

background image

COUNT

background image

Đảm bảo  các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại

7=6x3x1

8

9

10

11

12

Chỉ số

Ghi chú

Biên pháp

2012

ĐVT

0.00%

 150.00 

 % 

 A 

Năm

0.0%

0.00%

 95.00 

%

 A 

Tháng

0.0%

0.0%

 1.00 

%

 A 

Năm

0.0%

 1.00 

%

 B 

Quý

0.0%

30/06

%

 A 

Năm

 10 

Ngày

 A 

Năm

0.0%

Trọng số 

chung

Loại chỉ 

tiêu

Tần suất 

theo dõi

Giám sát, kiểm soát 
việc mua hàng theo 
tiến độ bán hàng

Kiểm soát giá mua 
hàng của nhiều NCC

Tham gia những lớp 
đào tạo chuyên môn 
chuyên sâu về quản lý 
TC-KT

Đưa đi Đào tạo, hướng 
dẫn nhân sự kế thừa

Huấn luyện định kỳ về 
chuyên môn nghiệp vụ

Mở các khóa đào tạo 
về chuyên môn cho 
nhân viên

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
511
0 trang
0
1024
0 trang
0
1006

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
616
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
1 tài liệu
0
616
22/01/2019
0 tài liệu
0
0
31/01/2019
0 tài liệu
0
0