Tài liệu

1 BCS phong mua hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

HỆ THỐNG MỤC TIÊUCÔNG TY abc 2012

Mục tiêu đơn vị:

Đảm bảo  các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại

Phần 1: Đăng ký mục tiêu

1

2

3

4

Mục tiêu chung của doanh nghiệp

Mục tiêu của bộ phận

T

à

c

h

ín

h

2

0

%

f4

100%

Giảm chi phí tồn kho nguyên vật liệu

100%

N

b

6

0

%

I1

100%

Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng

100%

 

H

c

 h

v

à

 p

h

á

tr

iể

n

2

0

%

L

1

30%

Nâng cao năng lực quản lý của bộ phận

L

6

70%

Chuẩn hóa năng lực

Nâng cao năng lực nhân viên

100%

Giảm chi phí tồn 

kho

Nâng cao hiệu quả 

chuỗi cung ứng vật 

Nâng cao năng lực 

quản lý

Xây dựng chuẩn 

năng lực 

background image

HỆ THỐNG MỤC TIÊUCÔNG TY abc 2012

Đảm bảo  các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại

5

6

7=6x3x1

8

9

10

Chỉ tiêu cụ thể

Trọng số

Chỉ số

2012

ĐVT

100.00% 20.00%

100%

 % 

20.0%

40%

24.00%

%

30%

18.00%

0.5%

%

30%

18.00%

100%

%

60.0%

Số lượng nhân sự kế thừa đạt chuẩn

100%

6.0%

 1.00 

%

100% Số lượng vị trí có chuẩn năng lực

30%

4.2%

 30/06/2012 

%

Số lượng nhân viên đạt chuẩn

40%

5.6%

 3.00 

người

Số giờ đào tạo/nhân viên/năm

30%

4.2%

 30.00 

giờ

20.0%

100.0%

Trọng số 

chung

Loại chỉ 

tiêu

Kiểm soát tồn kho theo định mức: giá trị 

tồn kho/doanh thu< 100%

- Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC TQ: 10%
- Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC NK khác: 5%

10%

5%

Chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so 
với kế hoạch được duyệt <0.5%

Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của 
nhà cung cấp: 100%

background image

11

12

13

Ghi chú

Biện pháp thực hiện

Thực hiện

Tháng

0

Tháng

Tháng

Tháng

Năm

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, chuyển giao

Quý

Năm

Năm

Tần suất 

theo dõi

- Theo dõi và điều chỉnh kịp thời kế hoạch cung ứng 
NVL theo nhu cầu TT, dự báo bán hàng…

- Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn NVL, thiết bị…
- Xây dựng mạng lưới NCC đảm bảo chất lượng
- Tăng cường kiểm soát chi phí đầu vào
- Nâng cao năng lực đàm phán của nhân viên MH
- Tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có để thu thập 
thông tin thị trường
- Theo dõi sát kế hoạch cung ứng NVL
- Tăng cường công tác đôn đốc,nhắc nhở NCC

- Phối hợp các phòng ban để xây dựng chuẩn năng 
lực nhân sự

- Xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, đa dạng, 
hiệu quả
- Tổ chức thực hiện công tác đào tạo theo đúng kế 
hoạch
- Hỗ trợ và yêu cầu nhân viên tham gia đầy đủ, 
nghiêm túc
- Tổ chức đánh giá  hiệu quả sau đào tạo

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
412
0 trang
0
463
0 trang
0
428
0 trang
0
398
0 trang
0
440
0 trang
0
787

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2353
6 tài liệu
0
2967
5 tài liệu
0
5263
5 tài liệu
0
3050

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2353
22/12/2018
6 tài liệu
0
2967
22/12/2018
5 tài liệu
0
5263
22/12/2018
5 tài liệu
0
3050