Tài liệu

1 BCS phong giao nhan

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mục tiêu đơn vị: Kho Vận

Phần 1: Đăng ký mục tiêu

1

2

4

5

Mục tiêu chung của doanh nghiệp

Chỉ tiêu cụ thể

Biện pháp thực hiện

K

h

á

c

h

 h

à

n

g

K

in

h

 d

o

a

n

h

1

0

%

C

1

N

b

7

0

%

I1

I2

Quản lý kho

Mục tiêu của 

bộ phận

Nâng cao chất 

lượng sản phẩm

Đảm bảo chất 

lượng hàng 

hóa trong 

suốt quá trình 

lưu kho và 

vận chuyển.

Tỷ lệ khiếu nại 
về CLSP trong 
vận chuyển, lưu 
kho/tổng số sản 
phẩm bán ra.

- Chất xếp hàng hóa đúng quy định 
xếp dỡ.
- Tài xế tuyệt đối tuân thủ luật giao 
thông.
- Thống kê hàng hóa tồn kho quá 
12 tháng và yêu cầu QC/PDI tái 
kiểm tra.
- 100% hàng hóa phải được kiểm 
tra QC/PDI trước khi giao cho 
khách hàng.

Tỷ lệ khiếu nại 
về CL 

máy nông 

nghiệp 

 trong 

vận chuyển, lưu 
kho/tổng số sản 
phẩm bán ra.

Nâng cao hiệu quả 

chuỗi cung ứng vật 

Nâng cao 

hiệu quả 

chuỗi cung 

ứng vật tư

Tỷ lệ số lần giao 
nhận hàng hóa 
đúng theo kế 
hoạch

- Lập kế hoạch hàng về kho và theo 
dõi kết quả thực hiện khi phát sinh.
- Xem xét, đánh giá nhà cung cấp 
và ký hợp đồng vận chuyển.

Đảm bảo giao 
hàng đúng 
tiến độ, đối 
tượng, chủng 
loại

Tỷ lệ giao hàng 
đúng hóa đơn 
bán hàng/tổng 
hóa đơn bán 
hàng

- Thực hiện đúng quy trình quản lý 
Kho và quy trình GNHNĐ.
- Thủ Kho và nhân viên GN kiểm tra 
hàng hóa và chứng từ trước khi 
xếp lên xe và giao cho khách hàng. 
- Chất xếp hàng hóa đúng theo sơ 
đồ Kho.

background image

N

b

7

0

%

I2

Quản lý kho

 

H

c

 h

v

à

 p

h

á

tr

iể

n

2

0

%

L

1

L

6

MỤC TIÊU THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tỷ lệ thực chi/định mức

Đảm bảo 
hàng hóa tồn 
kho thực tế 
đúng với sổ 
sách

Tỷ lệ sai lệch 
giữa giá trị vật 
tư thực tế và số 
liệu sổ sách 

- Đối chiếu sổ sách hàng tháng với 
P.TCKT.
- Cập nhật thẻ Kho, bảng nhập xuất 
tồn ngay sau khi có phát sinh.
- Thực hiện đúng quy trình quản lý 
Kho

Nâng cao năng lực 

quản lý

Nâng cao 

năng lực 

quản lý của 

Phòng

Số lượng cán 
bộ quản lý đạt 
chuẩn tăng 
thêm

- Lập kế hoạch đào tạo nội bộ và 

bên ngoài cho Phòng.

- Lập kế hoạch huấn luyện quy trình 

hoạt động cho nhân viên Phòng.

Tỷ lệ nhân sự 
kế thừa đạt 
chuẩn/ tổng số 
vị trí quản lý

Xây dựng chuẩn 

năng lực

Xây dựng 
chuẩn năng 
lực của 
Phòng

100% các vị trí 
có chuẩn năng 
lực đúng thời 
hạn

Đảm bảo chi 
phí không 
vượt định 
mức Phòng

- Lập định mức chi phí được duyệt 
cho các bận phận thực hiện.
- Lập ngân sách Phòng.

Đảm bảo an 
toàn lao động 
trong hoạt 
động Kho, 
giao nhận của 
Phòng

Số lần tai nạn 
nghiêm trọng 
(tai nạn nghiêm 
trọng là người 
lao động không 
thể tiếp tục làm 
việc, phải nghỉ 
chữa trị)

- Nhân viên khi tác nghiệp phải 
được trang bị đồ bảo hộ lao động.
- TBP kiểm tra trực tiếp công việc 
hàng ngày các hoạt động của nhân 
viên bộ phận mình.

Đảm bảo toàn 
bộ nhân viên 
được đào tạo 
theo kế hoạch 
được duyệt

Số ngày đào tạo 
bình quân

- Lập kế hoạch đào tạo nội bộ và 
đào tạo bên ngoài.
- Tìm kiếm cơ quan đào tạo.
- đánh giá nhân viên sau khi đào 
tạo.

background image

PHẦN 3 - PHÂN BỔ MỤC TIÊU

16

17

18

19

20

21

22

23

24

GĐKV

TBPGN

TBP Kho

TNGN

TNPDI

Thủ Kho

NV PDI

NV Kho

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TNGNXN

K

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2071
6 tài liệu
0
2650
10 tài liệu
0
6517
5 tài liệu
0
2718

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2071
22/12/2018
6 tài liệu
0
2650
22/12/2018
10 tài liệu
0
6517
22/12/2018
5 tài liệu
0
2718