Tài liệu

09 Thư mời phỏng vấn lần 1

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

  

Số….TMPV/2017

            CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 2017

                                                                            

THƯ MỜI PHỎNG VẤN

Kính gửi  : Anh/Chị ………………………………….. 
Công ty ............. chúng tôi chân thành cám ơn anh/chị đã cố gắng thu xếp dành thời gian tiếp xúc với Đại diện
Phòng Quản lý Nguồn Nhân lực vào ngày  …/…/….

Qua cuộc tiếp xúc, chúng tôi thật sự đánh giá cao trình độ và những hiểu biết của anh/chị về vị trí dự tuyển. Sự
thể hiện của anh/chị qua cuộc phỏng vấn vòng ……….đã giúp chúng tôi đánh giá chính xác hơn kiến thức và
năng lực của anh/chị. 

Tuy vậy, để kiểm tra sự phù hợp của anh/chị với vị trí dự tuyển khi tiếp xúc thực tế với công việc, chúng tôi kính
mời anh/chị đến trụ sở công ty liên hệ với Phòng Quản lý Nguồn Nhân lực vào lúc : … ….giờ ….ngày …./
…./20…tại ................
Trân trọng,
  
                                Người lập                                                                                       Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5654