Tài liệu

09 Quyết định điều chuyển

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số………QĐ/2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 201

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)

(V/v:điều chuyển cán bộ)

............................(4)

-     Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5)

-

Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6)

-

Căn cứ tờ trình  số       /TT-......, đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt
ngày     tháng     năm      v/v điều chuyển  cán bộ; (7)

-

Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Điều chuyển Ông/Bà ...........................(8)- ..................(9), phòng............(10)

thuộc công ty/ban ....................(11) tới nhận công tác mới tại .....................
(12) kể từ ngày ...... tháng .....năm 200......(13)

Điều 2:

Ông/Bà..........................(14) chịu sự phân công công tác của........................

(15)

Điều 3:

Ông/Bà ..................(16); ...............(17);....................(18) và Ban Nhân lực
Hệ thống có trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

                     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm     ./.     

Nơi nhận

 

 :

TÊN CÔNG TY(19)

Như điều 3
Ban TGĐ (b/c)
  -  Lưu VP

CHỨC DANH(20)

(TÊN)(21)

background image

Diễn giải:
(1)-
Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết
định trong mỗi năm, bắt đầu từ 01.
Cụ thể:                  ..........      /...............      /  QĐNS-  ..........
Trong đó:        Số thứ tự    QĐ Số năm                       Tên đv ban hành văn bản
Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:
               Số: 01/06/QĐNS-FBS.
(2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.
(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.
(6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.
(8)-Tên người được nhận quyết định
(9)-Ghi chức vụ mà người nhận quyết định hiện đang đảm nhiệm.
(10)-Ghi phòng mà người nhận quyết định hiện đang công tác(nếu có)
(11)-Ghi công ty/ban nơi người nhận quyết định đang công tác
(12)-Ghi tên phòng(nếu cần); công ty/ban mà người nhận quyết định được điều chuyển đến.
(13)- Ghi thời gian điều chuyển.
(14)-Tên người được điều chuyển
(15)-Ghi người chịu trách nhiệm phân công công tác mới cho đương sự
(16)-Tên người được điều chuyển.
(17)-Tên công ty/ ban nơi người nhận quyết định hiện đang công tác
(18)-Tên công ty/ban nơi người nhận quyết định được điều chuyển đến
(19)-Tên công ty đưa ra quyết định
(20)-Tên chức danh người đưa ra quyết định
(21)-Tên người ký quyết định

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3511