Tài liệu

09 Phụ lục hợp đồng chính thức

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHI ỆP VI ỆT

Số…….PLHĐLĐ/2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(V/v:......)

Căn cứ hợp đồng số:…./HĐLĐ/2016 ngày    tháng    năm 2016
Căn cứ biên bản đàm phán lương quý     của bộ phận TCKT

Bên A:  CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Đại diện bởi Ông: NGUYỄN KIM HÙNG                      Chức vụ:  Tổng giám đốc
Bên B: 

Vị trí làm việc:

 

Thỏa thuận ký kết  Phụ lục hợp đồng lao động với những điều khoản giao ước bổ sung sau đây:
Điều 1. Điều khoản tổng thu nhập

A: Tổng thu nhập thực nhận  

  là:  ............  vnđ/tháng và được tính theo công thức

như sau: 

TTN thực nhận= LCB+ LHQCV+PCĐB + T-  Các khoản giảm trừ

                     

 (Ghi chú: 

-

TTN: Tổng thu nhập

-

LCB: Tổng lương cơ bản

-

LHQCV : Lương hiệu quả công việc:

-

T : Thưởng khác 

-

Các khoản giảm trừ : Nghĩa vụ phải trả trên thu nhập cá nhânbao gồm

các   khoản tiền bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân( nếu có), vi phạm hợp đồng, bồi thường
Trong đó: 

I.

Phương pháp tính lương cơ bản

Lương cơ bản= Lương tối thiểu đóng BHXH+ lương trách nhiệm+ các loại phụ cấp
khác

       

   Lương cơ bản: 4.270.000   Đồng/tháng. Trong đó:

+ Lương tối thiểu đóng BHXH            

: 3.750.000 

đồng/tháng.

+ Các loại phụ cấp khác, bao gồm: 
                 Phụ cấp ăn ca: 

520.000 đồng/ tháng.

                 Phụ cấp xăng xe                       ........... đồng/ tháng.
                 Phụ cấp điện thoại                   ............ đồng/tháng

+ Các phụ cấp đặc biệt( chi trả theo năm- có hóa đơn chứng từ, bảng kê, giải trình)
                 Phụ cấp nhà ở                           ............... đồng.
                 Phụ cấp đồng phục                   1.000.000 đồng.
                 Phụ cấp khám chữa bệnh          500.000 đồng. 
                 Phụ cấp nghỉ dưỡng, du lịch     ..............đồng.

Ghi chú: Cách tính lương tối thiểu đóng BHXH , lương trách nhiệm, các loại phụ cấp được cụ
thể theo vị trí chức danh theo các mức sau:

background image

      Lương tối thiểu đóng BHXH= LTTV+(LTTV x 7%)+( LTTV x5%)+lương trách
nhiệm + các khoản phụ cấp ( theo quy định)
Vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2016( LTTV)

Vùng 1

3.500.000 đồng

Vùng 2

3.100.000 đồng

Vùng 3

2.700.000 đồng

Vùng 4

2.400.000 đồng

TH đối với lao động đã qua đào tạo thì tiền lương đóng BHXH phải cao hơn ít nhất 7% so với
mức lương tối thiểu vùng, nếu làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%
( theo nghị định 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2015, có hiệu lực từ 01/01/2016.

-

Lương trách nhiệm: 

Vị trí 

LTN theo tháng

Tổng giám đốc

3.000.000 đồng/tháng

Phó tổng giám đốc

2.500.000 đồng/tháng

Kế toán trưởng

2.000.000 đồng/tháng

Giấm đốc chi nhánh, Trưởng phòng

1.500.000 đồng/tháng

Phó phòng

1.000.000 đồng/tháng

Tổ trưởng, quản đốc

700.000 đồng/tháng

Trưởng ca, kế toán tổng hợp

500.000 đồng/tháng

-

Phụ cấp điện thoại: 

Vị trí

Phụ cấp điện thoại

Tổng giám đốc

1.000.000 đồng/tháng

Phó tổng giám đốc

800.000 đồng/tháng

Phòng kinh doanh

Trưởng phòng, giám đốc chi nhánh

500.000 đồng/tháng

Phó phòng

300.000 đồng/tháng

Tổ trưởng

200.000 đồng/tháng

Nhân viên

200.000 đồng/tháng

Phòng ban khác

Trưởng phòng

200.000 đồng/tháng

Phó phòng

100.000 đồng/tháng

-

Phụ cấp xăng xe được áp dụng đối với CBCNV công ty đi làm từ 10km trở lên trong 1 ngày). Cách
tính như sau: 

Số km phải đi /1 ngày X 26 ngày X 3lít/100km X đơn giá xăng tại thời điểm quyết toán X 
tỉ lệ phần trăm  mức hỗ trợ.

Các trường hợp đặc thù khác sẽ được khoán theo tháng.
Vị trí

Mức hỗ trợ

Tổng giám đốc

100%

Phó tổng giám đốc

100%

Trưởng phòng, giám đốc chi nhánh

100%

Phó phòng

70%

Nhân viên

50%

-

Phụ cấp ăn ca: 

Vị trí

Phụ cấp ăn

Tổng giám đốc

1.170.000 đồng/tháng

Phó tổng giám đốc

1.040.000 đồng/tháng

background image

Khối văn phòng

Trưởng phòng

910.000 đồng/tháng

Phó phòng

780.000 đồng/tháng

Tổ trưởng, 

650.000 đồng/tháng

Nhân viên

520.000 đồng/tháng

Khối nhà máy, chi nhánh

Quản đốc

650.000 đồng/tháng

Phó quản đốc

520.000 đồng/tháng

Trưởng ca, tổ trưởng

390.000 đồng/tháng

Nhân viên

260.000 đồng/tháng

-

Phụ cấp nhà ở: 

Vị trí 
Tổng giám đốc

2.000.000 đồng/tháng

Phó tổng giám đốc

1.500.000 đồng/tháng

Kế toán trưởng

1.000.000 đồng/tháng

Giấm đốc chi nhánh, Trưởng phòng

500.000 đồng/năm

-

Phụ cấp đồng phục

Vị trí 
Tổng giám đốc

4.000.000 đồng

Phó tổng giám đốc

3.500.000 đồng

Giấm đốc chi nhánh, Trưởng phòng

3.000.000 đồng

Phó phòng

2.500.000 đồng

Tổ trưởng, quản đốc

2.000.000 đồng

Trưởng ca, kế toán tổng hợp

1.500.000 đồng

Nhân viên

1.000.000đồng

-

Phụ cấp khám chữa bệnh

Vị trí 
Tổng giám đốc

3.000.000 đồng

Phó tổng giám đốc

2.500.000 đồng

Giấm đốc chi nhánh, Trưởng phòng

2.000.000 đồng

Phó phòng

1.500.000 đồng

Tổ trưởng, quản đốc

1.000.000 đồng

Nhân vên

500.000 đồng

Nhân viên

-

Phụ cấp nghỉ dưỡng, du lịch     

Vị trí 
Tổng giám đốc

3.500.000 đồng

Phó tổng giám đốc

3.000.000 đồng

Kế toán trưởng

2.500.000 đồng

Giấm đốc chi nhánh, Trưởng phòng

2.000.000 đồng

Phó phòng

1.500.000 đồng

Tổ trưởng, quản đốc

1.000.000 đồng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9333
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5613
05/10/2018
10 tài liệu
0
6916
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1041
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2037
05/10/2018
3 tài liệu
0
2000
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4629