Tài liệu

09 Lập kế hoạch bán hàng đồ trẻ em

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

 

 

 

Life

baby.vn 

Business Plan 

 

 

 

background image

Life

baby.vn 

 

Page 1 

 

1.0 Giới thiệu Lifebaby.vn .......................................................................................................................... 1

 

Chart: Highlights ................................................................................................................................. 1

 

1.1 Mục tiêu ............................................................................................................................................ 1

 

1.2 Nhiệm vụ ........................................................................................................................................... 1

 

1.3 Nhân tố để thành công ...................................................................................................................... 2

 

2.0 Giới thiệu doanh nghiệp ........................................................................................................................ 2

 

2.1 Chủ sở hữu ........................................................................................................................................ 2

 

2.2 Khởi tạo doanh nghiệp ...................................................................................................................... 2

 

Table: Startup ...................................................................................................................................... 2

 

3.0 Sản phẩm ............................................................................................................................................... 3

 

4.0 Phân tích thị trường ............................................................................................................................... 4

 

4.1 Phân đoạn thị trường ......................................................................................................................... 5

 

Table: Market Analysis ....................................................................................................................... 5

 

Chart: Market Analysis (Pie) .............................................................................................................. 6

 

4.2 Chiến lược thi trường mục tiêu ......................................................................................................... 6

 

4.3 Phân tích ngành ................................................................................................................................. 7

 

4.3.1 Hành vi mua hàng và đối thủ cạnh tranh ................................................................................... 7

 

5.0 Giới thiệu Website ................................................................................................................................ 9

 

5.1 Chiến lược tiếp thị Website .............................................................................................................. 9

 

5.2 Yêu cầu phát triển ............................................................................................................................. 9

 

6.0 Kế hoạch triển khai ............................................................................................................................... 9

 

6.1 Phân tích SWOT ............................................................................................................................. 10

 

6.1.1 Điểm mạnh ............................................................................................................................... 10

 

6.1.2 Điểm yếu .................................................................................................................................. 10

 

6.1.3 Cơ hội ....................................................................................................................................... 10

 

6.1.4 Thách thức ............................................................................................................................... 10

 

6.2 Nhân tố cạnh tranh .......................................................................................................................... 10

 

6.3 Chiến lược Marketing ..................................................................................................................... 11

 

6.4 Chiến lược bán hàng ....................................................................................................................... 12

 

6.4.1 Dự báo doanh số ...................................................................................................................... 12

 

7.0 Tổ chức quản lý .................................................................................................................................. 14

 

Org. Chart: Sơ đồ tổ chức ................................................................................................................. 14

 

8.0 Kế hoạch tài chính .............................................................................................................................. 15

 

Mô tả tài liệu

Vai trò, nhiệm vụ của CEO, cẩm nang lên kế hoạch, phân tích tài chính, định giá, tái cấu trúc ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0