Tài liệu

09 Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PH TÁI CẤU TRÚC

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        DOANH NGHIỆP VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số….DSNLDĐNCSBHXH/2016

Hà nội, ngày   tháng    năm 2016

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BẢO HIỂM XàHỘI

(Theo tờ khai cấp sổ Bảo hiểm xã hội đối chiếu với hồ sơ gốc)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng minh thư nhân dân

Nữ

Nam

Số

Nơi cấp

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Hà Nội, ngày ...tháng ...năm 2016

STT ghi trong 

Danh sách 

đăng ký đóng 

BHXH

Chức danh 

nghề nghiệp 

cấp bậc

Thời gian 

đóng 

Bảo hiểm 

xã hội

Số sổ BHXH 

(do Cq Bảo hiểm 

xã hội ghi)

background image

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Người lập

Tổng giám đốc

background image

(Đại diện ban chỉ đạo xét duyệt)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2711