Tài liệu

09 Danh sách giảng viên

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…DSGV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

      Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
              Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH CÁN BỘ - CHUYÊN VIÊN NỘI BỘ ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC

CHUYÊN ĐỀ TẠI CÔNG TY

(List of Internal Officers/Experts Who Register to Train Special Subjects, Seminar, Workshop inside

The Company

)

S
ô

ô

 
T
T

(
N
O
.
)

T

ri

n
h
đ

ô

c

h
u

y

ê

n

m

ô

n

(

P

r

o

f

e

s
s

i

o

n

a

l

L

e
v
e

l)

background image

                                                                                                                 Ngay ……. thang ….. năm 2016               

)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT

TỔ ĐAO TAO

(Approval of Board of Directors)

(Training Group)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
632

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0