Tài liệu

08 Tờ trình điều chuyển cán bộ

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…TR/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: điều chuyển cán bộ)

Kính gửi: ……………………….

-Căn cứ vào....................
-Xét tình hình thực tế.
......................................đề nghị tiến hành việc điều chuyển đối với cán bộ sau:
I- Đề nghị điều động các cán bộ sau:

ĐVT: 1.000

TT

Họ và tên

(1)

Đơn vị(2)

Thời gian điều

chuyê(3)

Thu nhập(4)

Hiện

nay

Nơi điêù

chuyển

đến

Hiện tại

Đề xuất

01

Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng

02

Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng

II-Lý do điều chuyển
.01-...........................................................................................................................................................
.02-...........................................................................................................................................................

Trân trọng./.     
  

Ban Tổng Giám

đốc

Phòng Tài chính

Phòng NL-HT

Giám đốc

đv(nơi ns đến)

Giám đốc đơn vị

(nơi ns đi)

      

                   

background image

Diễn giải:

Phần I:
(1)-Ghi rõ họ tên cán bộ được đề xuất điều chuyển
(2)-Ghi phòng/ban /đơn vị nơi người được điều chuyển đang làm việc và nơi nhận  công tác mới
(3)-Ghi thời gian dự kiến đơn vị sẽ điều chuyển cán bộ
(4)-Liệt kê các mức thu nhập hiện có và mức thu nhập đề xuất (nếu có)
Phần II:
-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất điều chuyển

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3758