Tài liệu

08 MTCV kế toán thuế

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN 

KẾ TOÁN THUẾ

Bộ phận

Phòng tài chính kế toán

Chức danh

Nhân viên thkế toán thuế

Mã công việc

KT-THUE

Cán bộ quản lý trực tiếp

TP. TCKT

1.Trách nhiệm

 

 :

-    Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
-

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.

-

Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu

-     Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theo
      thuế suất .
-

Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra
được khấu trừ .

-

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .

-

Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo
cáo với quyết toán .

-

Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký  đơn vị phát sinh mới hoặc điều 

      chỉnh giảm khi có phát sinh.
-

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

-

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất  (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).

-

Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện
loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .

-

Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo  thuế của cơ sở  ,toàn Cty .

-

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

-

Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư tự
số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

-

Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận  hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời
khi có phát sinh .

-

Cập nhật  kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của
Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty  để cơ sở biết thực hiện.

-

Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập  doanh nghiệp ,nộp ngân sách

-

Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

-

Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

-

Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

-

Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

2.Quyền hạn :
-

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định
của Luật thuế hiện hành .

-

Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán .

-

Hướng dẫn KTCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định .

-

Các công việc khác có liên quan đến thuế .

3.Mối liên hệ công tác :
-    Trực thuộc Phòng Kế toán - Tài vụ Công Ty : nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực

tiếp của Phụ trách phòng. 

-

Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của
BGĐ  hoặc KTT .

-

Quan hệ với các Đơn vị nội bộ thuộc Công Ty  trong pham vi trách nhiệm của mình đảm
nhiệm để hoàn thành tốt công tác.

-

Nhận hoặc trao đổi  thông tin với  kế toán cơ sở nội bộ .

 Tiêu chuẩn yêu cầu :
-

Mã số : CV

-

Trình độ Đại học kinh tế .

-

Am hiểu  Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2822
18/09/2018
5 tài liệu
0
3537
18/09/2018
3 tài liệu
0
2020
18/09/2018
10 tài liệu
0
6521
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3431
18/09/2018
5 tài liệu
0
3224
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1095
18/09/2018
4 tài liệu
0
3166
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9404
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9028
23/09/2018
10 tài liệu
0
5785
18/09/2018
10 tài liệu
0
5962
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0