Tài liệu

08 Hợp đồng lao động chính thức

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

                                      

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

                   Số…….HĐLĐ/2016

    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                             Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bên A:  CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Địa chỉ:  Số 128 Sài Đồng – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Hà Nội
Điện thoại: 0466.533.533
Đại diện bởi Ông: NGUYỄN KIM HÙNG                      Chức vụ:  Tổng giám đốc
Bên A: 
Sinh ngày:                                             Tại:
Địa chỉ thường trú: 
Số CMTND:

                              

  Cấp ngày: ......

Tại: 

 Điện thoại: 

 

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Giao ước hợp đồng

-

Vị trí làm việc: 

-

Địa điểm làm việc: 

-

Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng xác định thời hạn 2 tháng.

Điều 2. Chế độ làm việc trên vị trí công tác

Tổng thu nhập thực nhận tạm tính sau thuế: …………… 

vnđ.

-

    Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

-

    Thời gian trả lương: 

+  Lương cơ bản: Trả vào ngày 20 hàng tháng ( không chậm lương)
+  Lương hiệu quả công việc: Trả vào ngày 20 hàng tháng. Trường hợp các bộ phận hoàn thành việc
đánh giá chậm thì không quá 20 ngày kể từ ngày 20. Lương hiệu quả công việc sẽ được thỏa thuận
theo từng quý và được chi tiết trong phụ lục hợp đồng mỗi quý.

Chế độ nâng lương: Hai bên đàm phán theo quý.

Chế độ Thưởng: Theo quy chế thưởng của công ty, bao gồm: Thưởng nóng, thưởng thường
xuyên, thưởng theo hoạt động kinh doanh của công ty, thưởng sáng tạo, tiết kiệm, xây dựng văn
hóa công ty.

Chế độ phúc lợi: Theo quy chế công ty áp dụng cho nhân viên ký hợp đồng chính thức tại công ty
và có thời gian làm việc trên 12 tháng. Trường hợp có thời gian làm việc dưới 12 tháng, công ty
sẽ xem xét đánh giá căn cứ theo tình hình công ty tại từng thời điểm.

Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế : Theo quy chế công ty và quy định của pháp luật hiện hành

Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty. 

Phương tiện đi lại làm việc: Người lao động tự túc về phương tiện. Trường hợp người lao động đi
làm trên 10km/1 ngày thì được công ty hỗ trợ chi phí đi lại theo từng tháng.

Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm của các bên

Bên B ( Người lao động)

Bên A( Người sử dụng lao động) 

background image

Quyề
n hạn

Quyền
hạn
dành
cho
các
trưởng
bộ
phận

-

Đàm phán về tổng thu nhập,
vị trí công việc phù hợp với
khả   năng   làm   việc   của   bản
thân và chiến lược phát triển
của công ty.

-

Quyền được xây dựng và đàm
phán về quỹ  lương, nội dung
công   việc   tại   từng   vị   trí   đối
với   từng   nhân   sự   thuộc   bộ
phận   mình   quản   lý   phù   hợp
với chiến lược phát triển của
bộ phận đối với hoạt động của
công ty

-

Đàm phán với công ty về tổng
quỹ lương của bộ phận, chiến
lược   phát   triển,   chỉ   tiêu   tiết
kiệm và hệ thống nhân sự cấp
dưới của bộ phận và các chế
độ khác theo quý, năm.

-

Kết thúc hợp đồng của nhân
sự   thuộc   bộ   phận   trước   thời
hạn 2 bên đã thỏa thuận

-

Đàm phán, đưa ra quyết định chấp
thuận   hoặc  không   chấp   thuận   đối
với nội dung đàm phán của NLĐ
và công bố công khai toán công ty

-

Giám sát quá trình xây dựng, đàm
phán bên để đảm bảo về số lượng
nhân sự không vượt quá định biên
của   công   ty   trong   từng   giai   đoạn
phát   triển   và   chất   lượng   nhân   sự
đối với từng vị trí và công bố công
khai toán công ty.

-

Đưa ra các chỉ tiêu, tiêu chí, chính
sách đo lường, lượng hóa các chính
sách và đàm phán đối với từng bộ
phận theo mục tiêu, chiến lược phát
triển của công ty theo quý, năm.

-

Đưa ra các tiêu chí, thời gian kết
thúc hợp đồng trước thời hạn(theo
quy chế công ty)

Quyền
hạn
chung

-

Đàm phán với trưởng bộ phận
và công ty về tổng thu nhập,
nội dung công việc tại vị trí
đảm   nhận   theo   chiến   lược
phát triển của bộ phận, công
ty. 

-

Được trả lương đúng thời hạn
đã thỏa thuận theo hợp đồng. 

-

Được   ứng   tối   đa   80%   mức
lương   ghi  trên  hợp  đồng  lao
động

-

Được   làm   việc   trong   môi
trường   làm   việc   công   bằng,
văn minh, lịch sự, có văn hóa
doanh   nghiệp(   theo   quy   chế
công ty).

-

Được khiếu nại, tố cáo, phát
giác….  các hành  vi  vi phạm
nội quy, quy chế nơi làm việc
và các hành vi vi phạm pháp
luật.

-

Tham   gia   xây   dựng,   đóng
góp, sáng tạo, sáng kiến, xây
dựng   văn   hóa   doanh   nghiệp
trong công ty. 

-

Hưởng các chế độ chính sách,

-

Tổ chức, xác nhận việc đàm phán
về   các   nội   dung   như   bên   giữa
trưởng bộ phận và từng nhân sự.

-

Xây   dựng   quỹ   lương   theo   chiến
lược   phát   triển   của   công   ty   theo
quý, năm đối với từng nhân sự của
công ty.

-

Đàm phán thảo luận mức ứng của
từng   trường   hợp   ứng   lương   phù
hợp với tình hình hiện tại của công
ty.

-

Đưa   ra,   áp   đặt   các   quy   chế,   quy
trình, mẫu biểu phù hợp theo từng
thời điểm, chiến lược phát triển của
công ty tối thiểu theo tuần, tháng,
năm và tuân theo các quy định của
pháp luật tại thời điểm công bố.

-

Xây   dựng   các   phương   pháp   đánh
giá, hội đồng đánh giá và chế độ
cho các nhân sự có đóng góp cho
sự phát triển của công ty.

background image

chế độ phúc lợi theo quy chế
công ty và theo quy định của
luật lao động hiện hành.

-

Có   quyền  đơn   phương   chấm
dứt hợp đồng trước thời hạn
theo quy định của công ty và
pháp luật hiện hành   và   giải
quyết chế độ khi hoàn thành
việc bàn giao công việc, thời
hạn   giải   quyết   chế   độ   trong
vòng   30   ngày   tính   từ   ngày
hoàn thành bàn giao công việc
và 90 ngày đối với các vấn đề
liên quan đến thế chấp và đặt
cọc

-

Xây dựng,  hoàn thiện các chế độ
phúc lợi cho  NLĐ làm việc chính
thức và có thời hạn   12 tháng trở
lên tại công ty

-

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao 
động, kỷ luật người lao động theo 
quy định của pháp luật, thỏa ước 
lao động tập thể (nếu có) và nội 
quy, quy chế lao động của doanh 
nghiệp và quy định của pháp luật 

-

Đưa   ra   các   quy   định,   quy   trình,
mẫu biểu đối với từng trường hợp
chấm dứt hợp đồng trước thời han
theo quy chế và quy định của pháp
luật hiện hành

Nghĩa
vụ   và
trách
nhiệm
đối với
các
trưởng
bộ
phận

-

Hoàn thành các nội dung công
việc đã thỏa thuận kèm theo
các bản mô tả công việc chi
tiết.

-

Chịu trách nhiệm hoàn thành,
bồi  thường  tổn thất(  nếu có)
theo các chỉ tiêu công việc đã
đăng ký với công ty.

-

Đáp   ứng   được   lộ   trình   công
danh của công ty đưa ra dựa
trên   vị   trí   công   việc   đảm
nhiệm.

-

Đánh   giá,   đo   lường   đội   ngũ
nhân sự thuộc bộ phận mình
quản lý về đạo đức, văn hóa,
hiệu   quả   công   việc,   sáng
tạo… theo tuần, quý, năm.

-

Đưa ra các phương pháp đánh giá
phù hợp với từng vị trí công việc

-

Đưa ra các phương pháp, quy trình,
mẫu biểu đánh giá, nghiệm thu kết
quả công việc. Truy thu từ thu nhập
của   NLĐ   để   bồi   thường   tổng
thất(   nếu   có)   ngoại   trừ   lương   tối
thiểu vùng, lương trách nhiệm theo
quy định nhà nước.

-

Công   bố   lộ   trình   công   danh,   quy
trình, mẫu biểu, phương pháp đánh
giá …

-

Đưa   ra   hệ   thống   đánh   giá   xuyên
suốt   từ   vị   trí   cao   nhất   đến   thấp
nhất.

Nghĩa
vụ   và
trách
nhiệm
chung

-

Chấp hành, nội quy, quy định
kỷ luật lao động, an toàn lao
động   của   Công   ty.   Nghiêm
cấm tiết lộ thông tin hoặc câu
kết đối thủ cạnh tranh, kẻ xấu
bên   ngoài   làm   thiệt   hại   đến
Công ty. Trường hợp vi phạm,
bị   bồi   thường   theo   thiệt   hại
thực   tế   và   chịu   trách   nhiệm
trước pháp luật.

-

Tuân   thủ   các   nội   quy,   quy
định   của   công   ty   trong     quá
trình làm việc.

-

Trường   hợp   người   lao   động
đơn   phương   chấm   dứt   hợp
đồng lao động phải báo trước

-

Xây dựng nội quy, quy chế công ty 
theo đúng quy định của pháp luật.

-

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy
đủ những điều đã cam kết trong 
hợp đồng lao động.

-

Xây dựng quy trình, mẫu biểu 
thống nhất theo từng quy trình làm 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9331
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5608
05/10/2018
10 tài liệu
0
6915
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1040
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2037
05/10/2018
3 tài liệu
0
1999
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4627