Tài liệu

08 Giấy đề nghị cấp phôi sổ

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC 

DOANH NGHIỆP VIỆT

                Số:….

 

GĐNCPS/2016

  

    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         
                  Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                          GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÔI SỔ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Huyện Từ Liêm

Tháng …/2016 Công ty cổ phần ... được cơ quan BHXH duyệt tờ khai cấp sổ BHXH cho

05 lao động, trong đó:

- Bảo hiểm xã hội thành phố duyệt

: ...... lao động

- Bảo hiểm xã hội huyện Từ Liêm duyệt

: ...... lao động

- Cấp, đổi lại sổ

: 0

- Tổng cộng

: 05

Công ty cổ phần ... kính đề nghị BHXH Từ Liêm xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

- BHXH Từ Liêm;
- Lưu TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

...

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2946