Tài liệu

08 Danh sách cán bộ nhân viên được đào tạo

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…DSCNV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

       Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
               Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

      

                DANH SÁCH CNV ĐƯỢC ĐÀO TẠO

-

Căn cứ……………………………………………………………………………..

-

Theo yêu cầu của Thủ tục đào tạo.

-

Bộ phận…………tiến hành đào tạo/hướng dẫn như sau:

1.

Nội dung đào tạo/hướng dẫn:

2.

Thời gian đào tạo/hướng dẫn:

3.

Địa điểm đào tạo/hướng dẫn:

4.

Những người được đào tạo/hướng dẫn: (theo danh sách dưới đây:

Sau khi tiến hành đào tạo/hướng dẫn, người đào tạo/hướng dẫn trả lời các thắc mắc của CNV, sau khi 
không còn thắc mắc, người được đào tạo ký tên như sau:

Stt

Họ tên

Bộ phận

Ký tên

Hà nội, Ngày…….tháng…..năm 20...

Giám đốc

Người lập

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
577

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0