Tài liệu

08 Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
                                        

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn
Số: ...............                                                                     Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

            BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

            (APPLICANT’S PROFILE SHEET)

                   (Áp dụng cho nhân viên: văn phòng, phân xưởng – Apply  for Office and Workshop Staffs)

Ảnh 3x4

Picture attached

 (3 x 4)

I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN (Personal Information):

Họ và tên (Full-name):

Vị trí ưng tuyên (Position applying for):

Ngày sinh (Date of Birth)

_____/_____/________

Giơi tính (Sex):    Nam (Male)

   Nữ (Female)

Địa chỉ thường trú (Permanent address):

Nơi sinh (Place of Birth):

Quốc tịch (Nationality):

Địa chỉ liên hệ nhanh nhất (Contact address):

Dân tộc (Race):

Tôn giáo (Religion):

 Điện thoai liên lac (Contact phone):

Di động (Hand phone):

Số CMND (ID card No.):

Nơi cấp (Place of Issue):

Tình trạng sức khỏe (Health status):     

Chiêu cao (Height): __________     Cân năng (Weight): __________

Tinh trang hôn nhân (Marital status):    Đôc thân (Single)         Có gia đình (Married)

  Ly dị (Divorced)

  Góa (Widow)

II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH (Family Information):

Họ và tên 

(Full-name)

Quan hệ

(Relative)

Năm sinh

(Year of Birth)

Nghề nghiệp

(Occupation)

Địa chỉ thường trú

(Permanent address)

III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Educational Level):

1- Các văn bằng đã đạt được (Educational History) :

Tên trường

(Name of Schools, Colleges, or Universities)

Chuyên ngành

(Speciality)

Năm tốt nghiệp

(Graduated year)

Bằng cấp đạt được

(Diploma, degree achieved)

2- Các khóa huấn luyện (Training and Other Courses):

Đơn vị tổ chức

(Conducted by)

Tên khóa học

(Name of courses)

Thời gian học

(Duration)

Chứng chỉ

(Certificate)

 

background image

VERCO.JSC                   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
                                        

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn
Số: ...............                                                                     Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

3- Ngoại ngữ (Laguage Skills) :

Tiếng 

(Languages)

Giỏi

 (Excellent)

Khá 

(Good)

Trung bình

(Average)

Yếu

(Under Average)

Văn bằng và nơi cấp

(Certificates and Issued by)

Tiếng Anh (English)

Tiếng Pháp (French)

Tiếng Hoa (Chinese)

Tiếng Nhật (Japanese)

Khác (Others):……… 

4- Kỹ năng vi tính (Computer Skills) :

Các chương trình

(Courses)

Giỏi

 (Excellent)

Khá 

(Good)

Trung bình

(Average)

Yếu

(Under Average)

Văn bằng và nơi cấp

(Certificates and Issued by)

Word

Excel

Access

Powerpoint

Internet Explorer

Khác (Others):…………

Muc tiêu phat triên sự nghiêp (Xin mô tả ngăn gon vị trí/chưc vụ mong muôn đat đươc?)
Developing target (State briefly your future target of expectation working environment?)

Mức lương thực lãnh mong đợi 

(Expected Net Salary):

____________________________

Ban có thê làm việc ngoài giờ không?     

  Có 

  Đôi khi     

  Không

(Can you work overtime?)

  Yes 

  Sometimes     

  No

Ban có thê làm việc ở Tỉnh, Thành phố khac?        Có 

  Đôi khi     

  Không

(Can you work in other provinces or cities if being  required it?)   Yes 

  Sometimes       No

Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng? :   

 Ngay lâp tưc

 Sau 07 ngày Sau 15 ngày

(When can you start your job if being recruited?) Intermediate  After a week

 After two weeks

Ban đã tưng đi nươc ngoài chưa? 

 Có   

 Chưa

(Have you ever traveled to foreign country(ies)?)  Yes 

 Not yet

Nếu có, xin cho biết nước đã đến, thời gian, mục đích:
(If “Yes”, please state the country(ies), time and purpose of the travel)

Bạn đã từng làm việc ở Công ty ........... chưa? 

 Có   

 Chưa

(Have you ever worked  for ........... Corporation before?)

 Yes 

 Not yet

Nếu có, xin cho biết bộ phận làm việc và thời gian cụ thể:
(If “Yes”, please state the department and working duration?)

Ban thích làm việc tâp thê hay đôc lâp? Tại sao?
(Do you prefer working in group or individual? Why?)

Những hoạt động ưa thích lúc nhàn rỗi? 
(What are  your hobbies in  free time?)

 

background image

VERCO.JSC                   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
                                        

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn
Số: ...............                                                                     Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Môn thể thao bạn ưa thích nhất:
(What is your most favorite sport?)

Mức độ luyện tập (Degree of Practice):

 Thường xuyên 

 Thỉnh thoảng

 Khi thuận tiện

Usually

Occasionally 

In available time

Xin liệt kê những điêm manh mà cấp trên, đông nghiệp hay ban 
bè thường nêu ra khi nói vê ban (State your strengths that your 
superiors or friends often talk about?)

Bạn tự đánh giá về mình như thế nào?
(How is you self-assessment?)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi qua (You know our recruitment information by:)

 Quảng cáo (Advertisement)

 Người thân tại Công ty ..........(Relatives working in........)

 Bạn bè (Friends)

 Trung tâm Giới thiệu việc làm (Job Centers)

 Khác (Others):_______________

IV/ KINH NGHIÊM LAM VIÊC (Working Experiences):

Tư  (From): ___________
Đên  (To):_____________

Tên Công ty (Company’s name)::

Chưc vụ (Job title):

Địa chỉ (Address):

:

Ngành san xuất kinh doanh (Scope of business):

Tên và chưc vụ cấp trên trưc tiêp 
(Supervisor):

Nhiệm vụ & trach nhiệm chính (Main duties and responsibilities):

Lương khởi điêm
(Starting salary):

Lương cuối cung
(Final salary):

Lý do nghỉ việc (Reason  for leaving):

Tư  (From): ___________
Đên  (To):_____________

Tên Công ty (Company’s name)::

Chưc vụ (Job title):

Địa chỉ (Address):

:

Ngành san xuất kinh doanh (Scope of business):

Tên và chưc vụ cấp trên trưc tiêp 
(Supervisor):

Nhiệm vụ & trach nhiệm chính (Main duties and responsibilities):

Lương khởi điêm
(Starting salary):

Lương cuối cung
(Final salary):

Lý do nghỉ việc (Reason  for leaving):

Tư  (From): ___________
Đên  (To):_____________

Tên Công ty (Company’s name)::

Chưc vụ (Job title):

 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5360