Tài liệu

07 Quyết định tiếp nhận chính thức

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:…QĐ/2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)

(V/v: tiếp nhận chính thức)

............................(4)

-     Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5)
Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6)
Căn cứ tờ trình  số       /TT-..... đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày

tháng     năm      , v/v tiếp nhận nhân sự;(7)

Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Tiếp   nhận   chính   thức   Ông/Bà   ............   (8)   vào   làm   việc   tại   Phòng.....................

(9).thuộc .......................(10), vị trí ....................(11), kể từ ngày ...... tháng ............
năm 200...(12)

Điều 2:

Ông/Bà..........................(13)chịu sự điều hành trực tiếp của ......................(14).

Điều 3:

Ông/Bà ..................(15); ...............(16);Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính có
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng    năm     ./.     

Nơi nhận

 

 :

TÊN CÔNG TY(17)

Như điều 3
Ban TGĐ (b/c)

  -  Lưu VP

CHỨC DANH(18)

(TÊN)(19)

background image

Diễn giải:
(1)-
Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong
mỗi năm, bắt đầu thừ 01.
Cụ thể:                  ..........      /...............      /  QĐNS-  ..........
Trong đó:        Số thứ tự    QĐ Số năm                       Tên đv ban hành văn bản
Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:
               Số: 01/06/QĐNS-FBS.
(2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.
(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.
(6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.
(8)-Tên người được nhận quyết định
(9)-Nơi người được nhận quyết định làm việc
(10)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc
(11)-Vị trí mà người được nhận quyết định công tác
(12)-Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận chính thức
(13)- Tên người được nhận quyết định.
(14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định
(15)-Tên người được nhận quyết định
(16)-Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác, tên phòng/ban mà người được nhận quyết định
sẽ nhận lương.
(17)-Tên công ty đưa ra quyết định
(18)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.
(19)-Tên người ký quyết định

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9341
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5625
05/10/2018
10 tài liệu
0
6932
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1043
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2041
05/10/2018
3 tài liệu
0
2003
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4637