Tài liệu

07 Ma trận chức năng phòng ban

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Phòng kinh doanh

Định biên

1

1

2

2

1

Bằng cấp

ĐH

ĐH

ĐH

TC

TC

Chuyên môn

Kinh tế

Kỹ thuật/Kinh tế

Marketing

Kinh tế

Kinh tế

Kiến thức

Quản lý

Quản lý

Marketing

Kinh doanh

Thống kê

5

3

2

2

2

Ma trận chức năng - chức danh Phòng kinh doanh

Chức năng

Mảng công việc phòng

NV Marketing NV Kinh doanh NV Thống kê

Chiến lược SXKD

Điều hành phòng

C/Q

Phát triển KD

Q

Quan hệ công chúng

Q

Mua-Bán

Lập Kế hoạch SX

Q

Lập Kế hoạch

Q

 Xác định tồn kho

Kinh nghiệm

(năm)

Mảng công việc 

chính của công ty

Trường phòng 

Kinh doanh

Phó phòng 

Kinh doanh

T

 thông tin, hỗ trợ

Phát triển QH cổ 

đông

Phát triển quan hệ 

khách hàng

T

 thông tin, hỗ trợ

Điều hành hoạt động 

doanh nghiệp

Quảng bá thương 

hiệu, Ptriển SP mới, 

Ncứu T.trường)

Lập và thực hiện kế hoạch 

quảng bá thương hiệu

C

 Lập và triển khai 

thực hiện kế 

hoạch

Lập và triển khai thực hiện 

kế hoạch quan hệ công 

chúng

C

 Lập và triển khai 

thực hiện kế 

hoạch

Nghiên cứu thị trường và 

cạnh tranh

T

 thông tin, hỗ trợ

Q

Đề xuất mở rộng  

thị trường và giải 

pháp cạnh tranh

Chăm sóc khách hàng, giải 

quyết khiếu nại

C

Lên kế hoạch và 

triển khai tthực 

hiện

Theo dõi thực hiện 

KH

Tổng hợp nhu cầu khách 

hàng

T

cung cấp thông 

tin thị trường

C

thông tin từ đơn 

đặt hàng

Đàm phán các loại 

C/Q

tổng hợp thông 

tin từ Kho và chi 

nhánh

background image

Chức năng

Mảng công việc phòng

NV Marketing NV Kinh doanh NV Thống kê

Mảng công việc 

chính của công ty

Trường phòng 

Kinh doanh

Phó phòng 

Kinh doanh

Lập Kế hoạch

Quản lý hợp đồng

Q

Mua-Bán NL

Chế biến nguyên liệu

Chế biến

Bán (tại cty)

Gia công xuất khẩu

Quản lý KQ KD

Lập kế hoạch mua - bán 

nguyên liệu

lập kế hoạch

Mua - Bán nguyên liệu 

trong nước

C

Đàm phán, ký 

hợp đồng

Giao nhận

T

Theo dõi tiến độ 

thực hiện hợp 

đồng, xuất hóa 

đơn GTGT

Mua bán NL Sản xuất Xuất 

khẩu
Công thức phối chế biến 

nguyên liệu của công ty

Thu tiền & QL nợ 

phải thu

Tổng kết Kết quả 

SXKD

Thông tin công nợ khách 

hàng

Quản lý sử dụng vốn 

và dòng tiền

Tổng hợp kết quả kinh 

doanh

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3567
09/10/2018
7 tài liệu
0
5346
09/10/2018
4 tài liệu
0
2744
09/10/2018
0 tài liệu
0
0