Tài liệu

07 Giấy đề nghị tạm ứng lương

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…GĐNTU/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ..................

Kính gửi: .............................................................................................................

Tên tôi là: ............................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ..............................................(Viết bằng chữ) ................

..............................................................................................................................

Lý do tạm ứng: ........................................................................................................

Thời gian thanh toán: ................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8796
05/10/2018
10 tài liệu
0
13399
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
6430
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
974
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1907
05/10/2018
3 tài liệu
0
1887
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4360