Tài liệu

07 Giấy đề nghị tạm ứng lương

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…GĐNTU/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ..................

Kính gửi: .............................................................................................................

Tên tôi là: ............................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ..............................................(Viết bằng chữ) ................

..............................................................................................................................

Lý do tạm ứng: ........................................................................................................

Thời gian thanh toán: ................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
6380
05/10/2018
10 tài liệu
0
10702
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
4642
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
686
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1401
05/10/2018
3 tài liệu
0
1371
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
3242