Tài liệu

07 Cẩm nang tăng lợi nhuận

21/12/2018
0 trang
0
0
background image
background image
background image

CẨM NANG TĂNG LỢI NHUẬN

 

MBA TRẦN ĐÌNH CỬU  

TRANG 1 

 

                                                                                                                

 

MỤC LỤC 

 

Lời nói đầu 

Trang 2 

Phần A Tóm tắt phương pháp tăng lợi nhuận 

Trang 3 

Sơ đồ thực hiện tăng lợi nhuận 

Trang 4 

Tổng quan 

Trang 5 

Bảng tính tốc độ tăng lợi nhuận 

Trang 8 

Giám đốc lợi nhuận 

Trang 10 

1.  Xác định Ai/Bộ phận nào trong công ty chịu trách nhiệm cụ thể 

tăng yếu tố nào trong 05 yếu tố theo bảng sau đối với dòng sản 
phẩm chính đã được chọn 

Trang 11 

2.  Xác định Công ty hiện đang ở đâu liên quan đến 05 yếu tố? 

Trang 12 

3.  Xác định mục tiêu định lượng cần tăng bao nhiêu cho từng yếu tố? 

Trang 13 

4.  Xác định các chiến thuật có thể có để đạt được các mục tiêu định 

lượng của từng yếu tố đã xác định ở Mục 3. 

Trang 14 

5.  Xác định các chiến thuật ưu tiên để đạt được các mục tiêu định 

lượng của từng yếu tố. 

Trang 19 

6.  Lập kế hoạch hành động năm 

Trang 20 

7.  Lập kế hoạch hành động tháng 

Trang 21 

8.  Lập kế hoạch hành động tuần 

Trang 22 

9.  Lập kế hoạch hành động ngày 

Trang 23 

Phần B Ví dụ minh họa kế hoạch tăng lợi nhuận công ty XYZ 

Trang 24 

Kết Luận 

Trang 38 

 

 

 
 

 

Mô tả tài liệu

Vai trò, nhiệm vụ của CEO, cẩm nang lên kế hoạch, phân tích tài chính, định giá, tái cấu trúc ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0