Tài liệu

07 Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….QĐ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN SỬA CHỮA VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢN

Hôm nay, ngày ……. tháng …….. năm 20   , hai bên gồm có :
Bên A (Bên  sữa chữa) :………………………………………………………………………………
Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………………..
Địa chỉ :  ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại :………………………………………………………………………………………… 
Do ông (bà) 

:………………………………….Chức vụ :………………………………làm đại diện

Bên B (Bên được sửa chữa) 
Tên doanh nghiệp        : 
Địa chỉ văn phòng  tại : 
Điện thoại :

Fax : 

Tài khoản :
Mã số thuế :
Người theo dõi việc sữa chữa:………………………………………Bộ phận:………………………
Hai bên thống nhất ký vào biên bản sửa chữa và nghiệm thu trang thiết bị, cụ thể như sau:

PHẦN I/ KIỂM TRA – SỬA CHỮA THIẾT BỊ:

1. TRANG THIẾT BỊ:

STT

Tên 

Thiết bị

Mô tả cấu hình

Thiết bị

Số

lượng

Mô tả 

hiện trạng hư hỏng 

Ghi chú

2. Lý do hư  hỏng:

 

background image

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3. Danh mục phụ tùng thay thế:

STT

Tên 

Thiết bị

Phụ tùng thay thế

Số

lượng

 Ghi chú

Kết luận:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
PHẦN II/NGHIỆM THU: 
Thời gian nghiệm thu:……………………………………………………………………………….
Ghi chú (về nội kiểm tra khi nghiệm thu…., ý kiến của hai bên):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Sau khi tiến hành kiểm tra lại tài sản, trang thiết bị đã được sửa chữa, hai bên nhất trí: tài sản trang thiết bị
đã hoạt động tốt.

Đại diện bên A

Đại diện bên B 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10989
20/12/2018
6 tài liệu
0
5135
20/12/2018
4 tài liệu
0
12539
20/12/2018
3 tài liệu
0
2863
20/12/2018
3 tài liệu
0
2908
20/12/2018
6 tài liệu
0
8338
20/12/2018
1 tài liệu
0
1024
20/12/2018
4 tài liệu
0
6051
20/12/2018
1 tài liệu
0
950
20/12/2018
1 tài liệu
0
1058
20/12/2018
0 tài liệu
0
0