Tài liệu

07 Bảng dữ liệu cho nhân viên sự tuyển cấp cao

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                          

 Số:….BDLUVDT/2017

                        CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH

NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                         Hà Nội, ngày ……. 
tháng……năm 2017

BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

Áp dụng cho vị trí nhân viên cấp cao

Vị trí

ứng

tuyển

1. Chức danh:………………………………………

Mức

lương

mong

đợi

   Thử việc

Trước thuế:……………………..sau thuế:
………………………

   Chính thức

Trước thuế:……………………..sau thuế:

Ngày có thể

bắt đầu

nhận việc:

……./……/…….

2. Chức danh:……………………………………….

          Thử việc

Trước thuế:……………………..sau thuế:
………………………

   Chính thức

Trước thuế:……………………..sau thuế:

I.

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên:                                                         Giới tính:     Nam       

Nữ

Địa chỉ thường trú:

Ngày sinh: ____/_____/____

Nơi sinh:

Địa chỉ tạm trú:

Dân tộc:                              Quốc tịch:                         Tôn giáo:

E-mail:

Số CMND:
________________________

Ngày cấp:
Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

     Nhà:                           Văn phòng:                           Di động:

background image

Số hộ chiếu: 
________________________

Ngày cấp:
Ngày hết hạn:

Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:
Tên:____________________________Mối quan hệ:_________________________

Thể hình:   Chiều cao________________Cân nặng:_______________

Địa chỉ: _____________________________________________________________
Tel: ________________________________________________________________

Tình trạng hôn nhân:                      Độc thân:                      Có gia đình                          Ly dị                                Góa

II.    THÔNG TIN KHÁC

: (Cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con,…)

1. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp hiện tại

Địa chỉ thường trú

2

THÂN NHÂN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY..............

(Anh, chị, em, thân nhân, bạn bè.v.v…)

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/bộ phận

Mối quan hệ

III.     

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

1.

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

(Anh chị hãy nêu rõ quá  trình học tập và các thành tích nổi bật trong thời gian từ cấp Phổ Thông Trung Học 

đến nay) 

Cấp bậc

Tên trường và địa

chỉ

Thời gian

Chuyên ngành học

Năm tốt

nghiệp

Bằng cấp đạt được

Thành tích nổi bật

         
        Học vị

Từ

Tháng/năm

Đến

Tháng/năm

background image

2.

HỌC BỔNG

 (Vui lòng nêu rõ các học bổng do các tổ chức/đơn vi trao tặng mà anh/chị đạt được)

Chương trình

học bổng

Cá nhân/tổ chức

tài trợ

Tên trường

và địa chỉ

Thời gian

Chuyên ngành học

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp đạt được

Từ

Tháng/năm

Đến

Tháng/năm

3. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN 

(Vui lòng liệt kê các khoá học tập ngắn hạn/huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ mà anh/chị đã dự):

Đơn vị tổ chức

Tên khóa học

Thời gian học

Chứng chỉ

4.   NGỌAI NGỮ (Vui lòng liệt kê các ngọai ngữ mà anh/chị đã học và có thể sử dụng):

Ngọai ngữ

Dịch thuật

Giao tiếp

Giỏi

Kh

á

Trung Bình

Yếu

Giỏi

Khá

Trung Bình

Yếu

5.   KỸ NĂNG VI TÍNH (Vui lòng liệt kê các phần mềm mà anh/chị đã học và có thể sử dụng):

Chương trình phần mềm

Khả năng sử dụng

Văn bằng và nơi cấp

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5659