Tài liệu

06 Tạo dựng sự nghiệp

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

3

T

oâi seõ keå cho caùc baïn nghe veà khoaûnh khaéc quan

troïng trong söï nghieäp cuûa toâi. Luùc aáy toâi khoaûng 30 tuoåi,
cuõng laø laàn ñaàu tieân toâi trình baøy tröôùc ban giaùm ñoác
coâng ty vieäc ñaët teân cho moät toå chöùc kinh doanh.

Toâi ñaõ maát nhieàu tuaàn leã ñeå soaïn baûn töôøng trình vì

chöa bao giôø noùi tröôùc ban laõnh ñaïo cao caáp nhö vaäy.

Hoï laø nhöõng thính giaû ñaùng gôøm. Vò chuû tòch xuaát

thaân töø Central Casting. Reggie coù ñuû moïi tính caùch cuûa
moät vò chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò, keå caû caùi haát tay nheï
nhaøng toû yù baùc boû yù kieán cuûa baïn.

Toâi laáy hôi thaät saâu vaø chuaån bò baét ñaàu thì vò chuû tòch

vöøa nhai keïo vöøa noùi vôùi toâi: “HRS SHYNN RRR TTD U
YRRR VRRRY TTRTV YNN MNN?”.

Toâi chaúng bieát phaûi ñaùp lôøi oâng ra sao neân leân tieáng:

“Thöa ngaøi, toâi xin loãi vì khoâng hieåu roõ yù ngaøi”.

OÂng laëp laïi: “HRS SHYNN RRR TTD U YRRR VRRRY

TTRTV YNN MNN?”.

Luùc naøy, seáp vaø caùc baïn thaân cuûa oâng ngoài ôû phía sau

ñang coá nín cöôøi nhöng toâi thì laïi raát caêng thaúng vì chaúng
hieåu oâng ñang noùi gì.

Daãn nhaäp

background image

4

Toâi noùi: “Thöa ngaøi, toâi vaãn khoâng hieåu”.
Reggie noùi gioáng nhö quaùt toâi: “Ñaõ coù ai noùi vôùi anh

raèng anh laø moät chaøng trai coù söùc loâi cuoán khoâng?”.

Luùc aáy, seáp vaø moät vaøi ngöôøi khaùch cöôøi nghieâng ngaû.
Veà phaàn mình, cuoái cuøng toâi ñaõ hieåu nhöõng lôøi oâng

noùi, nhöng toâi vaãn nghó laø mình nghe nhaàm.

Toâi laëp laïi moät laàn nöõa: “Daï, toâi nghe chöa roõ aï”.
Reggie ñoû maët baûo: “Ñaây laø laàn cuoái cuøng toâi laëp laïi,

coù ai noùi raèng anh laø chaøng trai coù söùc loâi cuoán khoâng?”.

Toâi ngaàn ngaïi moät luùc nhö theå ñang laéng nghe moät

baûn tin ñaëc bieät töø heä thoáng phaùt thanh khaån. Tieáng noùi
“Chaøng trai coù söùc loâi cuoán” ñang vang leân trong ñaàu toâi,
vaø gioïng thuyeát minh baûo: “Ñoù laø moät thöû thaùch”.

Toâi lòch söï ñaùp lôøi vò chuû tòch: “Caûm ôn oâng raát nhieàu,

nhöng toâi khoâng phaûi laø ngöôøi cuoán huùt trong moâi tröôøng
nhö theá naøy”.

Reggie döôøng nhö haøi loøng vôùi caâu traû lôøi cuûa toâi.
Vôùi vai troø laø moät ngöôøi thuyeát trình, toâi ñaõ gaëp xui

xeûo. Sau söï coá aáy, vieäc trình baøy cuûa toâi hoaøn toaøn giaûm
taùc duïng, vì moïi ngöôøi khoâng coøn taäp trung laéng nghe nöõa.
Cuoái cuøng vò chuû tòch noùi: “WTTT BTTT FDDRKR?”.

Moät laàn nöõa, chaúng ai hieåu yù nghóa caâu noùi cuûa Reggie.

Sau ñoù, chuùng toâi môùi bieát ngaøy nghæ cuoái tuaàn vöøa qua vôï
choàng oâng ñaõ ñi du lòch ôû Nam Carolina, ñeán tham quan
Fuddruckers.

Toâi töøng nghó vieäc xuaát hieän tröôùc ban quaûn trò laø moät

thaûm hoïa coù theå phaù tan söï nghieäp cuûa toâi. Thöïc ra
khoâng phaûi vaäy, ñoù chæ laø moät thöû thaùch quan troïng maø
toâi ñaõ vöôït qua.

background image

5

Chaéc chaén, Reggie laø ngöôøi laäp dò. Nhöng neáu toâi phaûn

öùng thieáu khoân kheùo thì teân tuoåi cuûa toâi chaéc seõ tieâu tan
chöù khoâng phaûi danh tieáng cuûa Reggie, vì nhöõng ngöôøi
khaùc seõ nghó toâi khoâng coù khaû naêng öùng phoù tröôùc nghòch
caûnh.

Cuõng may toâi ñaõ giöõ ñöôïc bình tónh, vaø nhöõng tuaàn sau

ñoù moïi ngöôøi chuùc möøng caùch toâi ñaõ xöû trí vôùi ngaøi chuû
tòch.

Hoùa ra ñoù laïi laø con ñöôøng ngaén nhaát cho toâi. Chæ trong

möôøi phuùt toâi töø moät keû voâ danh trôû thaønh ngöôøi ñaùng tin
caäy vaø chaúng theå xem thöôøng. Toâi ñaõ keát thaân ñöôïc vôùi
nhöõng ngöôøi quyeàn theá ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa mình.

Ñieàu quan troïng baïn neân laøm laø taïo döïng neàn taûng

vöõng chaéc cho teân tuoåi cuûa mình sao cho noù coù söùc loâi
cuoán, ñeå moät ai ñoù coù quyeàn theá seõ nghó toát veà baïn.

Dó nhieân, vieäc taïo döïng teân tuoåi khoâng phaûi deã. Treân

thöïc teá, ñoù thöôøng laø moät “traän chieán”. Baïn phaûi lieân tuïc
choáng laïi söï laïnh nhaït, thaùi ñoä thuø ñòch, heøn nhaùt, vaø ñoâi
khi caû cöû chæ ngaïo maïn kieåu vöøa nhai keïo cao su vöøa noùi
chuyeän cuûa ngöôøi  coù quyeàn ñeå ñöa baïn leân hoaëc keùo baïn
xuoáng.

Baïn cuõng phaûi ñaáu tranh ñeå choáng laïi söï boác ñoàng cuûa

mình. Noù deã khieán baïn trôû neân tuøy tieän vaø ñeå nhöõng ñieàu
ngôù ngaån baïn noùi ra ôû caùc böõa tieäc laøm aûnh höôûng ñeán
teân tuoåi cuûa baïn. Baïn thöôøng queân raèng danh thôm tieáng
toát ñöôïc kieán taïo theo thôøi gian chöù khoâng phaûi moät luùc
vaø baát cöù söï tieáp xuùc naøo cuõng coù theå laøm thay ñoåi teân
tuoåi cuûa baïn trong khi baïn khoù nhaän ra söï thay ñoåi naøy laø
toát hay xaáu hôn?

Caøng khoù khaên khi kieán taïo ñöôïc teân tuoåi, thì caøng

phaûi ñaáu tranh caät löïc hôn ñeå giöõ vöõng noù.

Mô tả tài liệu

Vai trò, nhiệm vụ của CEO, cẩm nang lên kế hoạch, phân tích tài chính, định giá, tái cấu trúc ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0