Tài liệu

06 Quyết định miễn nhiệm cán bộ

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số…

QĐ/2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)

(V/v: miễn nhiệm cán bộ)

............................(4)

-     Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5)

-

Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6)

-

Căn cứ tờ trình  số       /TT-......, đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt
ngày     tháng     năm      v/v miễn nhiệm; (7)

-

Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Ông/Bà..........   (8)   thôi   giữ   chức..................(9),   phòng............(10)   thuộc

công ty/ban ....................(11), kể từ ngày ...... tháng ............ năm 200...(12)

Điều 2:

Ông/Bà..........................(13) có trách nhiệm bà giao toàn bộ công việc cho

Ông/Bà .............xong trước ngày     tháng     năm    .

Điều 3:

Ông/Bà ..................(15); Ông/Bà...............(16);.......................(17) có trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

                     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm     ./.     

Nơi nhận

 

 :

TÊN CÔNG TY(18)

Như điều 3
Ban TGĐ (b/c)
  -  Lưu VP

CHỨC DANH(19)

(TÊN)(20)

background image

Diễn giải:
(1)-
Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết
định trong mỗi năm, bắt đầu từ 01.
Cụ thể:                  ..........      /...............      /  QĐNS-  ..........
Trong đó:        Số thứ tự    QĐ Số năm                       Tên đv ban hành văn bản
Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:
               Số: 01/06/QĐNS-FBS.
(2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.
(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.
(6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.
(8)-Tên người được nhận quyết định
(9)-Ghi chức vụ mà nhân sự sẽ bị miễn nhiệm
(10)-Ghi phòng/ban mà nhân sự bị miễn nhiệm (nếu có)
(11)-Ghi công ty nơi nhân sự bị miễn nhiệm
(12)-Ngày tháng nhân sự bị miễn nhiệm.
Ví dụ: QĐ miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn A khỏi chức trưởng phòng Đối ngoại-Ban Nhân lực Hệ
thống án từ ngày 01/9/2005 sẽ được ghi:
Điều 1: Ông Nguyễn Văn A thôi giữ chức Trưởng Phòng Đối ngoại, thuộc Ban Nhân lực Hệ
thống kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2005.
(13)- Tên người được nhận quyết định.
(14)-Tên người được chỉ định nhận bàn giao công việc 
(15)-Tên người được nhận quyết định
(16)-Tên người được chỉ định nhận bàn giao công việc
(17)-Tên công ty mà người nhận quyết định công tác và các phòng/ Ban khác liên quan đến công
việc của người được nhận quyết định(nếu có)
(18)-Tên công ty đưa ra quyết định
(19)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.
(20)-Tên người ký quyết định

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3760