Tài liệu

06 Phiếu đánh giá quá trình thử việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:….BCK/2016

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

          Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

         Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

           PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC

Họ và tên Ứng viên:..........................................................Mã số NV:...................................................………

Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................................................………

Số điện thoại DĐ: .......................................................Điện thoại NR:..................................................………

Trình độ chuyên môn: ...........................................................................................................................………

Đơn vị công tác: ............................................................... Chức danh: ................................................………

Thời gian thử việc tại Công ty:  từ ngày  ...... / ...... / 20 …     đến  ...... / ...... / 20 …

I/ Nhân viên tự đánh giá

1. Kết quả công việc đã thực hiện trong thời gian thử việc

STT

Nội dung công việc

Kết quả đã thực hiện

Nội dung đề xuất

2. Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty:

................................................................................................................................................................…..

................................................................................................................................................................…..

................................................................................................................................................................…..

................................................................................................................................................................…..

................................................................................................................................................................…..

                                                                                                     Nhân viên 

                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

background image

II/ Phần đánh giá của quản lý

1.  Kết quả công việc:

Stt

Nội dung công việc

Trọng số

Kết quả

Tổng điểm

Diễn giải

Tổng cộng:........................................................................................................................................……

..........................................................................................................................................................……

Mức đánh giá:...................................................................................................................................……

..........................................................................................................................................................……

2.  Phầm chất cá nhân

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. Tri thức, kỹ năng

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4. Thái độ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Khả năng phối hợp

background image

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

III/ Đánh giá của phòng TCHCNS

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

IV/ Ý kiến của Tổng giám đốc

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Ý kiến Chủ quản

Ý kiến Phòng TCHCNS

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8810
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5228
05/10/2018
10 tài liệu
0
6438
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
975
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1912
05/10/2018
3 tài liệu
0
1888
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4362