Tài liệu

06 Ma trận chức năng công ty

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Ma trận chức năng công ty

Ban GĐ

Kế hoạch

 Kinh doanh

Tài chính

XN Chế biến

C/Q

T

T

T

T

T

QH cổ đông

C/Q

QH KH

C/Q

T

C/Q

Phát triển KD

C/Q

C/Q

Mua-Bán

C(HĐ)

T tính giá

Lập Kế hoạch

Lập Kế hoạch SX

C(tổng hợp)

C(b.cáo)

C(b.cáo) C(b.cáo)

C(b.cáo)

C(b.cáo)

Mua hàng

C

Quản lý hợp đồng

C

Chế biến

Công thức phối

Bán hàng

Bán hàng

C

Q

C k.hoạch

C k.doanh

Quản trị tài chính

C

Kế toán quản trị

C

Kế toán tuân thủ

C

QLý NNL

T

T

C

C

T

T

T

Mảng công 

việc

Phòng

Chức năng         

Tổ chức 

Hành 
chính

Kho Thành 

phẩm

Chiến lược 

SXKD

Điều hành 

Công ty

Quảng bá thương 

hiệu, Ptriển SP mới, 

Ncứu T.trường)

T (nhân 

sự)

T(tính giá 

thành)

T(Chế biến SP 

mới)

Quan hệ công 

chúng

T (Kinh 

phí)

T(Thông tinSP, 

Tbị)

T (Cung cấp 

SP, đảm bảo 

CL thành 

phẩm)

C (chủ trì 

quá trình & 

tổng hợp)

C(mảng 

k.doanh)

C (mảng 

n.sự)

C (mảng 

t.chính)

T(ccấp t.tin 

XN)

Theo dõi thực hiện 

KH

Đàm phán các loại 

C (chủ trì 

quá trình, 

c.cấp ttin nhu 

cầu & kết nối 

với KH)

Chế biến nguyên 

liệu

T (cc vật tư 

SX)

C (cc đơn 

hàng, chủ trì)

Cung ứng vật 

tư. Dịch vụ hỗ 

trợ

C (cung ứng 

tuỳ loại)

Quản lý KQ 

KD

Thu tiền & QL nợ 

phải thu

T (ttin thực 

hiện HĐ kho 

vận)

T (ttin thực 

hiện, phản 

hồi KH)

Tổng kết Kết quả 

SXKD

T

số liệu 

TCHC

Quản lý sử dụng 

vốn và dòng tiền

T (ttin tồn 

kho vtư)

T (ttin tồn 

kho NL & 

SP)

Q.lý vốn và 

dòng tiền

Quản trị định  

mức KTKT

background image

ISO

C

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3541
09/10/2018
7 tài liệu
0
5326
09/10/2018
4 tài liệu
0
2731
09/10/2018
0 tài liệu
0
0