Tài liệu

06 Giấy đề nghị tăng ca

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…GĐNTC/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA

Lý do tăng ca:..................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đề nghị công ty chấp thuận cho chúng tôi được tăng ca.  

STT

HỌ VÀ TÊN

MSNV

BỘ PHẬN

THỜI GIAN

KÝ NHẬN

                      Hà nội, ngày    tháng   năm 2016

Người đại diện nhóm

Trưởng BP

TP.HCNS

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9323
05/10/2018
10 tài liệu
0
14011
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5605
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2034
05/10/2018
3 tài liệu
0
1998
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4623