Tài liệu

06 Biên bản kiểm tra tài sản

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….QĐ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN

Ngày

tháng

Tên tài sản

Mã tài

sản

Người

sử dụng

Kiểm tra chi

tiết

Đánh giá tình

hình thiết bị

Đề xuất xử lý

Người sử

dụng xác

nhận

Ngày…..tháng…..năm  20…..

Trưởng phòng HCNS

Trưởng BP

Người kiểm tra

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
8091
20/12/2018
6 tài liệu
0
3648
20/12/2018
4 tài liệu
0
9313
20/12/2018
3 tài liệu
0
2056
20/12/2018
3 tài liệu
0
2167
20/12/2018
6 tài liệu
0
6508
20/12/2018
1 tài liệu
0
774
20/12/2018
4 tài liệu
0
4340
20/12/2018
1 tài liệu
0
705
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
0 tài liệu
0
0