Tài liệu

06 Bảng kết quả đánh giá

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Phòng / 

Ban

Trọng số

Tổng 

điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

T

rìn

h đ

Chứn

g ch

ỉ 

nh

 n

gh

Ngo

ại n

gữ

K

inh

 n

g

h

iêm

k

Hi

ểu

 HĐ kinh

 

doanh

Lậ

p kế

 h

oạ

ch

Ra 

qu

yế

t đ

ịnh

T

rìn

h

 b

à

y, 

th

uyế

t p

hụ

c

S

án

g t

ạo

nh

 đ

ạo

S

c lự

c

ờn

g đ

ộ 

ng

 việ

c

P

hố

i h

ợp

Đị

a đ

iểm

 là

m

 

việc

T

hời g

ian

 là

m

 

việc

M

ôi tr

ư

ờn

g là

m

 

việc

Rủi r

o n

gh

ề 

ng

hiệp

Qu

yề

n h

ạn

 tà

ch

ín

h

T

ầm

 ả

nh

 

ởn

g

M

c đ

ộ đ

ón

góp

K

ha

n h

iếm

 

nh

ân

 lự

c

39

5

1

3

1

2

2

3

2

2

3

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

TCHC

0.0

TCHC

Cán bộ Tiền lương

Nguyễn Văn A

Cấp trên

3

0

TCHC

Cán bộ Tiền lương

Trần Văn B

Đnghiệp

1

0

TCHC

Cán bộ Tiền lương

Lê Thị C

Tự ĐG

1

0

TCHC

Cán bộ Tiền lương

Tổng 1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TCHC

Cán bộ Tiền lương

Tổng 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KD

0.0

KD

Nhân viên bán hàng

Nguyễn Văn D

Cấp trên

3

0

KD

Nhân viên bán hàng

Bùi Văn E

Đnghiệp

1

0

KD

Nhân viên bán hàng

Trần Văn G

Tự ĐG

1

0

KD

Nhân viên bán hàng

Tổng 1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KD

Nhân viên bán hàng

Tổng 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KD

0.0

Cấp trên

3

0

Đnghiệp

1

0

Tự ĐG

1

0

Tổng 1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STT

TÊN VỊ TRÍ

 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Loại

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (phương án người đánh giá đã chọn cho mỗi câu)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3318
09/10/2018
8 tài liệu
0
6813
09/10/2018
4 tài liệu
0
2564
09/10/2018
0 tài liệu
0
0