Tài liệu

06 Bảng câu hỏi điều tra mô tả công việc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCH/2016

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                            Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

BANG CÂU HOI ĐIỀU TRA MÔ TA CÔNG VIÊC                            

Nêu cân thiêt, xin dung thêm giây để trinh bay nhưng phân dươi đây va cac phương diên khac
trong công viêc cua ban ma bang câu hoi nay không đề câp đên.

Tên 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . 

Chưc danh công viêc  : . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

Bộ phân

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Văn phong tai

: . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Ngươi soan thao : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Ngươi duyêt

: . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

Ngay

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

TOM TĂT VỀ CÔNG VIÊC
Tom tăt ngăn gon vai trò va muc đich công viêc cua ban (Không nên dai qua hai câu) – tự hoi vi sao công
viêc hiên hưu va điều gi sẽ không thực hiên đươc nêu không co công viêc nay?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

TRACH NHIÊM CHINH
Mô ta nhưng nhiêm vu chinh trong công viêc cua ban va (nhưng) kêt qua cuôi cung cân phai đat đươc.
Xêp thứ tự ưu tiên cho nhưng nhiêm vu nay tuy theo tinh chât quan trong cua chung, vi du sô 1 danh
cho nhiêm vu quan trong nhât.
Đề nghị : Liêt kê nhiêm vu va (nhưng) kêt qua cuôi cung trươc, sau đo sẽ xêp chung theo thứ tự ưu
tiên.

Thứ tự
ưu tiên

Nhưng nhiêm vu va (Cac) kêt qua cuôi cung

background image

NHƯNG THACH THƯC CUA CÔNG VIÊC
Mô ta nhưng thach thức hoăc nhưng vân đề chu yêu trong công viêc ma ban găp phai
.

a) Kho khăn cu thể

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

b) Kho khăn phức tap

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

NĂNG LƯC CUA BAN (KIÊN THƯC, KỸ NĂNG, KHA NĂNG) TUY THUÔC VAO NHU CÂU CÔNG
VIÊC CÂN TUYÊN
Nêu rõ nhưng kiên thức, kỹ năng va kha năng cân phai co để thực hiên thanh công công viêc nay.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
KINH NGHIÊM VA TRINH ĐÔ CHUYÊN MÔN
Nhưng kinh nghiêm cân thiêt phai co để thực hiên thanh công công viêc nay.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Chi tiêt về trinh độ chuyên môn, trinh độ hoc vân va/hoăc viêc đao tao chuyên nganh cân phai co để thực
hiên thanh công công viêc nay.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

THÂM QUYỀN ĐƯA RA QUYÊT ĐINH
Mô ta thâm quyền ma ban đươc phep trong công viêc băng cach nêu rõ nhưng quyêt định nao ban đươc
yêu câu phai đưa ra, va nhưng quyêt định nao ban đươc yêu câu phai đề xuât ý kiên.

a) Quyêt định đưa ra

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

b) Quyêt định đề xuât

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

NHƯNG THÔNG TIN KHAC

background image

Liêt kê nhưng tông tin cho thây pham vi va quy mô cua nhưng hoat động ma công viêc cua ban trực tiêp
hoăc gian tiêp co liên quan đên. Vi du, sô lương nhân viên dươi quyền ban, ngân sach ma ban trực tiêp
quan lý, hoăc nhưng chi phi ma ban co quyền phê duyêt hoăc co trach nhiêm tư vân.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Số liệu ứng dụng trong công việc của bạn 

Mức độ ảnh hưởng đối với các số liệu ghi trên cột trái

(trong năm hiện tại hoặc dự báo cho năm tới)

* Chi phí được duyệt:.....................................             ...................................................................................

* Lợi nhuận:...................................................             ...................................................................................

* Mục tiêu doanh số:......................................             ...................................................................................

* Ngân sách điều hành:..................................             ...................................................................................

* Chi phí quảng cáo:......................................              ..................................................................................

* Vốn luân chuyển:........................................              ..................................................................................

* Chi phí đầu tư:............................................              ..................................................................................

* Ngân sách mua hàng:..................................              ..................................................................................

* Lương nhân viên:........................................             ...................................................................................

* Nhân viên - trực tiếp:..................................              ..................................................................................

                     - gián tiếp:.................................              ..................................................................................

Các thông tin khác ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC
Liệt kê chức danh những cá nhân, các phòng và các cơ quan mà bạn thường xuyên tiếp xúc, trừ thượng 
cấp và thuộc cấp của bạn. Việc liệt kê này cần bao gồm những cuộc tiếp xúc cả trong lẫn ngòai Công ty.

Những cuộc tiếp xúc thường xuyên

Tính chất hoặc mục đích

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
2873
3 tài liệu
0
2921
6 tài liệu
0
8370
7 tài liệu
0
10666
4 tài liệu
0
6075
1 tài liệu
0
955
1 tài liệu
0
1061

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11044
20/12/2018
4 tài liệu
0
12582
20/12/2018
3 tài liệu
0
2873
20/12/2018
3 tài liệu
0
2921
20/12/2018
6 tài liệu
0
8370
20/12/2018
1 tài liệu
0
1030
20/12/2018
7 tài liệu
0
10666
20/12/2018
4 tài liệu
0
6075
20/12/2018
1 tài liệu
0
955
20/12/2018
1 tài liệu
0
1061
20/12/2018
0 tài liệu
0
0