Tài liệu

06 Ban cam ket tham gia BHYT

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC 

DOANH NGHIỆP VIỆT

Số:….

 

BCKTGBHYT/2016             

   

        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             
                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                    

 BẢN CAM KẾT THAM GIA BHYT

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội

Đơn vị: Công ty …….     Mã BHXH:……………………...
Địa chỉ: 

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC

TĂNG

GIẢM

KỲ NÀY

Tổng quỹ lương + PC đóng BHYT
Số lao động
Số người chuyển vùng không in thẻ
Số người có thay đổi nơi đăng ký KCB
Tổng cộng số thẻ, phiếu KCB in kỳ này

Giá trị sử dụng từ:……../………../2016 

đến ………./………./2016

Đơn vị chúng tôi xin bảo đảm:

-

Số lao động đăng ký tham gia BHYT là đối tượng đóng BHYT bắt buộc, thuộc danh sách lao động thường xuyên, lao
động từ 3 tháng trở lên của đơn vị đã tham gia đóng BHXH theo qui định của Nhà nước. Số lao động có hợp đồng lao
động hết hạn trong kỳ tham gia sẽ được đơn vị ký hợp đồng nối tiếp, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
chúng tôi sẽ thu hồi thẻ BHYT gửi lại cơ quan BHXH TP Hà Nội để làm căn cứ tính toán lại số tiền BHYT phải đóng.

-

Số lao động nói trên có đủ sức khoẻ, được tuyển dụng đúng qui định của Bộ luật Lao động và đang trong quá trình lao
động, hưởng lương hàng tháng tại đơn vị.

-

Đơn vị chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khẳng định trên và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cơ quan
BHXH hoặc các cơ quan có chức năng có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định lại.

-

Chúng tôi cũng rất mong sự phối hợp của BHXH Hà Nội để thực hiện quyền lợi cho người lao động thuận lợi, đúng
qui định của Nhà nước.

                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-

Như k/g;

-

Lưu.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2931