Tài liệu

05 Tóm tắt nội dung phân tích công việc

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Phân tích công việc  

-------------------------

 

13 

OCD © 2009 

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

 
Mục tiêu của phần này nhằm giúp người học: 
 
1. 

Hiểu được khái niệm về phân tích công việc, nắm được các nội dung của bản mô tả 
công việc 

 
2. 

Nắm được các phương pháp dùng để phân tích công việc 

 
3. 

Nhận biết được các ứng dụng của phân tích công việc 

 
4. 

Biết được cách thức xây dựng một bản mô tả và yêu cầu công việc 

 

1.  K

hái niệm  

 
Phân tích công việc là quá trình phân tích các hoạt động mà một người lao động thực 
hiện,  các  công  cụ,  phương  tiện  mà người  lao động  sử dụng  và điều  kiện  làm  việc để 
thực hiện các hoạt động đó. 
 
Các thông tin có được từ phân tích công việc được sử dụng cho bản mô tả công việc, 
tuyển chọn, đào tạo, đánh giá công việc và quản lý tình hình thực hiện công việc. 
 
Phân tích công việc được tiến hành trong các trường hợp sau: 

  Khi 

một  tổ chức  mới  bắt  đầu  đi  vào  hoạt động  và  chương trình  về phân tích  công 

việc được thực hiện lần đầu tiên 

  Khi 

một công việc mới được tạo ra 

  Khi 

một công việc có sự thay đổi một cách đáng kể do việc sử dụng phương pháp, 

dây chuyền hay công nghệ mới 

 
Bản mô tả công việc xác định các chức năng cơ bản của một công việc và cung cấp các 
thông tin về nhiệm vụ và trách nhiệm của một công việc. 
 
Các thông tin chủ yếu trong một bản mô tả công việc bao gồm: 

 

Nhận dạng: tên, mã công việc và phòng ban.  

 

Mô tả tóm tắt công việc: tóm tắt các trách nhiệm và nội dung chính của công việc 

 

Trách nhiệm và nhiệm vụ: nêu rõ và chính xác thao tác, nhiệm vụ và các chức năng 
chính của công việc. Có thể bao gồm cả thời gian cho từng nhiệm vụ, mối quan hệ 
báo cáo với những người bên trong và bên ngoài tổ chức, điều kiện làm việc, máy 
móc và thiết bị sử dụng 

 

Yêu  cầu  công  việc:  bao  gồm  các  yêu  cầu  về  trình  độ,  kiến  thức,  kỹ  năng,  kinh 
nghiệm và khả năng đòi hỏi phải có nhằm thực hiện được công việc 

 
Sau 

đây là một ví dụ về bản mô tả công việc. 

background image

Phân tích công việc  

-------------------------

 

14 

OCD © 2009 

 
Tên công việc: Trưởng ca 
 
Mục đích: Mục đích của vị trí này là duy trì hoạt động của nhà máy một cách an toàn và 
hiệu suất thông qua việc quản lý nhân lực trong ca và hỗ trợ về mặt quản lý giám sát 
ca 
 
Các nhiệm vụ cụ thể: 
 

1. 

Chỉ đạo các hoạt động về nhân sự trong ca sản xuất và điều phối các hoạt động 
về bảo dưỡng 

2. 

Đưa ra các bản quy định về nhân sự và các vấn đề về vận hành trong ca làm 
việc 

3. 

Điều hành chương trình bảo dưỡng theo yêu cầu thông qua việc thu thập các 
yêu cầu, thời gian và ghi chép lại các hoạt động bảo dưỡng 

4. 

Điều hành quá trình gắn nhãn 

5. 

Tiến hành chương trình đào tạo về an toàn cho các nhân viên làm việc theo ca 

6. 

Lên lịch ca làm việc cho các nhân viên 

7. 

Thực    hiện  một  số nhiệm  vụ  về  hành  chính  như  ghi  chép  thời  gian  của  công 
nhân, lưu giữ các bản báo cáo về các hoạt động vận hành và cập nhật các qui 
trình bằng văn bản 

8. 

Chuẩn bị các bản dự toán về nguyên vật liệu hàng năm cho phân xưởng và duy 
trì lượng hàng trong kho ở một số lượng nhất định 

9. 

Đánh giá tình hình thực hiện công việc hàng năm của các nhân viên làm việc 
theo ca 

10. 

Giúp đỡ các công nhân trong các vấn đề về kỷ luật lao động và tình hình thực 
hiện công việc 

 
Yêu cầu về thể lực: Có thể thường xuyên đi lại và leo trèo bằng cầu thang 
Điều kiện làm việc: Có tiếng ồn 
Máy móc và thiết bị sử dụng:  máy tính, đồng hồ quang phổ 
Mối  quan  hệ  báo  cáo:  Trưởng  ca  báo  cáo  trực  tiếp  cho  quản  đốc  phân  xưởng. 
Trưởng  ca  quản  lý  trực  tiếp  người  vận  hành  máy  phòng  kiểm  soát,  người  đứng 
máy  khác,  những  người  học  việc,  và  những  người  khác  được  giao  làm  cùng  và 
điều phối với những người ở bộ phận bảo dưỡng làm việc cùng ca. 
 
Yêu cầu bằng cấp: 
Đào  tạo:  Bằng  tốt  nghiệp  đại  học  hoặc  cao  đẳng  khối  kỹ  thuật  hoặc  có  ít  nhất  5 
năm kinh nghiệm về quản lý 
Các  kinh  nghiệm  khác:  Phải  có  ít  nhất  ba  năm  là  người  vận  hành  máy  ở  phòng 
kiểm soát 
 
Các kiến thức và kỹ năng bắt buộc: 
1. 

Hiểu một cách tổng thể các hệ thống hoạt động của nhà máy 

2. 

Hiểu một cách cơ bản các hệ thống về điện và các trung tâm kiểm soát motor 

3. 

Hiểu rõ hệ thống nấu bằng nồi hơi 

4. 

Các kiến thức về toán cơ bản 

5. 

Có các kỹ năng giao tiếp tốt 

6. 

Các khả năng vận hành máy tính và đồng hồ quang phổ 

7. 

Có các kỹ năng về quản lý 

 
 

background image

Phân tích công việc  

-------------------------

 

15 

OCD © 2009 

Một bước quan trọng trong phân tích công việc là việc thu thập thông tin về công việc. 
Phân tích công việc bao gồm các thông tin về nội dung công việc, do vậy các phương 
pháp và cách thức thu thập thông tin rất quan trọng. 
 
Thu 

thập thông tin bao gồm các bước sau: 

  Thu 

thập các tài liệu hiện có của tổ chức như các quy trình, các tài liệu về đào tạo 

để biết được thông tin của một công việc. 

 

Phỏng  vấn người  quản  lý  các  thông  tin cơ  bản của  công  việc,  ví  dụ như  mục  tiêu 
chung, 

các hoạt động chính cần thực hiện, các trách nhiệm và mối quan hệ báo cáo 

có liên quan. 

 

Phỏng vấn người giữ vị trí công việc các câu hỏi tương tự về công việc, các thông 
tin 

lấy từ nhật ký công việc của người giữ vị trí công việc nhiều khi rất hữu ích 

 

2. 

Các phương pháp phân tích công việc 

 
Có một số phương pháp dùng để thu thập thông tin như sau: 
 
2.1 

Phương pháp phỏng vấn: 

 
Để có đầy đủ thông tin thì việc phỏng vấn người giữ vị trí công việc và kiểm tra lại với 
người quản lý là rất cần thiết.  
Các thông tin cần có: 

 

Tên công việc của người đang đương nhiệm 

 

Tên công việc của người quản lý người đang đương nhiệm 

 

Tên công việc và số người báo cáo cho người đương nhiệm, có thể dùng sơ đồ của 
tổ chức để nhận biết. 

 

Mô tả một cách ngắn gọn vai trò hay mục đích chung của công việc 

 

Liệt kê các nhiệm vụ hoặc thao tác chính mà người đương nhiệm thực hiện, có thể 
nêu cả kết quả mong đợi, nguồn lực kiểm soát, thiết bị sử dụng và các mối quan hệ 
và tần suất mà từng thao tác được thực hiện 

 
Các thông tin trên là những thông tin cơ bản để thiết kế các câu hỏi phỏng vấn, các câu 
hỏi phỏng vấn nên đề cập các vấn đề có liên quan tới công việc sau: 

 

Mức độ giám sát và tự ra quyết định  

 

Các vấn đề đặc trưng phải giải quyết và sự chỉ dẫn cần có để giải quyết vấn đề 

 

Mức độ phức tạp của công việc thực hiện 

 

Các kỹ năng và yêu cầu chuyên môn đòi hỏi để thực hiện công việc 

 
Phỏng vấn phân tích công việc nên tiến hành như sau: 

 

Các câu hỏi nên được sắp xếp một cách lô gíc để người được phỏng phấn có thể 
nói về công việc của mình một cách hệ thống 

 

Kiểm  tra  những  gì  mà  người  được  phỏng  vấn  thực  sự  làm  bởi  vì  các  câu  trả  lời 
nhiều khi không rõ ràng và không đặc trưng cho công việc 

 

Lọc các câu hỏi mà có thể có các câu trả lời không liên quan đến công việc 

 

Lấy  được  các  thông  rõ  ràng  của  người  được  phỏng  vấn  như  là  quyền  hạn  để  ra 
quyết định và mức độ nhận hướng dẫn của cấp trên như thế nào. Để lấy được các 
thông tin này không phải là dễ bởi người lao động khi được hỏi về quyền hạn thì họ 
chỉ nghĩ đến trách nhiệm và công việc hơn là quyền ra quyết định 

 

Tránh những câu hỏi dẫn dắt 

 

Tạo  ra  bầu  không  khí  cởi  mở  để  người  lao  động  bộc  lộ  được  các  công  việc  của 
mình 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3551
09/10/2018
7 tài liệu
0
5329
09/10/2018
4 tài liệu
0
2734
09/10/2018
0 tài liệu
0
0