Tài liệu

05 Tờ trình miễn nhiệm cán bộ

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…TR/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)

          Kính gửi: ……………………….

-Căn cứ vào....................
-Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.
......................................đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau:
I.Đề nghị miễn nhiệm                                                                                                              ĐVT:1.000

T

II-Lý do miễn nhiệm
..................................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Trân trọng./.       

Ban Tổng Giám

đốc

Ban Tài chính

Ban NL-HT

Giám đốc đơn vị

Phòng HC-NS (đơn

vị)

      

                   

background image

Diễn giải:

Phần I:
(1)-Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm
(2)-Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác
(3)-Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm
(4)-Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí 
bổ nhiệm mới.
Phần II:
-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ.

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3507