Tài liệu

05 Thông báo kế hoạch đào tạo chung

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…TB/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

 Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
           Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch đào tạo chung)

Kính gửi: Giám đốc các đơn vị trực thuộc………

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả tổng hợp phiếu yêu cầu đào tạo từ các đơn vị, Trung tâm

Đào tạo của  thông báo chương trình đào tạo năm ………. như sau (mẫu Phiếu yêu cầu đào tạo

đính kèm theo thông báo này) đề nghị:

1.

Giám đốc các đơn vị căn cứ trên nhu cầu đào tạo thực tế của đơn vị mình và nội dung của

kế hoạch đào tạo để điều chỉnh lịch đào tạo theo thời gian cụ thể (theo mẫu phiếu xác định nhu

cầu đào tạo đính kèm) vào báo về Trung tâm Đào tạo trước ngày ….. / …../……. (nếu có thay

đổi).

2.

Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến lịch đào tạo đến toàn thể cán bộ nhân viên

của đơn vị

3.

Cán bộ phụ trách NLHT của các đơn vị được phân công hỗ trợ đào tạo chuẩn bị các phương

tiện hỗ trợ đào tạo cần thiết cho đơn vị mình (đề xuất mượn, mua mới, trang bị thiết bị…) căn

cứ theo lịch đào tạo của đơn vị.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO

-

Như trên

-

TGĐ (thay báo cáo)

-

Lưu VP

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
577

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0