Tài liệu

05 Quy định hội nhập môi trường làm việc.

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…QĐ/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                    Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2017

                 QUY 

NH

Đ

H I NH P MÔI TR

NG LÀM  VI C

ƯỜ

I.

M C  ÍCH:

Ụ Đ

Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn Phong Nhân Sự và các Trưởng Đơn Vị đối với CBCNV
mới.
Giúp cho CBCNV tân tuyển hội nhập vào môi trường làm việc của Công ty và nhanh chóng
nắm bắt công việc mới.
Giúp cho các đơn vị có khả năng thiết kế một chương trình hội nhập vào môi trường làm việc
vừa hoàn chỉnh về nội dung, vừa phù hợp với điều kiện SXKD thực tế của Công ty/Đơn vị cũng
như trình độ của CBCNV mới.

II.

TI N TRÌNH H I NH P MÔI TR

NG LÀM VI C:

ƯỜ

2.1

i  t

ng - Ph m  vi áp d ng:

Đ ư

Đối tượng: Tất cả CBCNV mới tuyển không phân biệt dạng hợp đồng lao động, vị trí tuyển

dụng, tuổi tác, giới tính, nơi làm việc, đã từng làm việc tại Công ty hay chưa đều thuộc đối
tượng áp dụng của qui định này.

Phạm vi áp dụng: Qui định này có giá trị áp dụng trong tất cả các đơn vị: trong Công ty bao

gồm cả các chi nhánh, đơn vị đóng tại các tỉnh, thành phố khác.

2.2

Trách nhi m th c hi n:

Phong NS: thực hiện đối với CBQL cấp Trưởng/Phó đơn vị trực thuộc Công ty, Giám đốc và

CBCNV khác trực thuộc khối các Phòng Công ty.

Các Ngành: PNS Ngành thực hiện đối với CBQL cấp Phó Giám đốc XN, Phó Phòng trực

thuộc Ngành, Quản đốc Xưởng trực thuộc Ngành, Trưởng/Phó Phòng trực thuộc Xí Nghiệp và
CBCNV các Phòng trực thuộc Ngành không thuộc đối tượng nêu trên.

CBCNV khác tại từng Xí Nghiệp do PNV Xí Nghiệp thực hiện.

2.3 Tiến trình hội nhập:

Tiến trình hội nhập được bắt đầu kể từ khi quyết định tuyển dụng được phê duyệt và kéo

dài từ 3-6 tháng, tùy theo đối tượng (CBQL, CBĐH: 6 tháng; CNV khác: 3 tháng)
Quá trình hội nhập gồm các giai đoạn sau:

2.3.1

Giai đoạn chuẩn bị trước khi CBCNV đến nhận việc:
Trưởng đơn vị có trách nhiệm thông báo trong toàn đơn vị về thời điểm CBCNV mới đến

nhận việc và công việc của CBCNV đó. Ngoài việc yêu cầu toàn thể CBCNV trong đơn vị hoan

background image

nghênh và giúp đỡ CBCNV mới, Trưởng Đơn vị còn có trách nhiệm chỉ định một người đồng
nghiệp với nhân viên mới làm nhiệm vụ hướng dẫn trong suốt tuần lễ đầu tiên.
Các công việc cần thực hiện trong giai đoạn này gồm:

-

Chuẩn bị Bảng Mô Tả Công Việc.

-

Chuẩn bị Chương Trình Thử Việc.

-

Chuẩn bị các phương tiện cho nhân viên mới.

-

Thời gian biểu cho tuần lễ làm việc đầu tiên.

-

Bảng giới thiệu tóm tắt về đơn vị.

-

Các tài liệu về đơn vị cần thiết để CBCNV mới đọc trong 2-3 ngày đầu tiên.

2.3.2 Giai đoạn huấn luyện:

a.) Trách nhiệm của bộ phận nhân sự:
Hướng dẫn hội nhập đối với nhân viên mới (Biểu mẫu Hướng dẫn hội nhập), nội dung hướng

dẫn:

-

Hoàn chỉnh các thủ tục giấy tờ cần thiết.

-

Quá trình hình thành và phát triển công ty.

-

Sơ đồ tổ chức công ty/ đơn vị và giải thích các mối quan hệ trong sơ đồ.

-

Nội quy lao động Công ty và đơn vị.

-

Chính sách và thủ tục công ty về HĐLĐ, HĐTV, thủ tục thử việc và đánh giá thử việc.

-

Các chính sách và thủ tục nhân sự.

-

Chính sách/các qui định về khoán lương/phân phối tiền lương của Công ty/đơn vị, chế độ

lương bổng, khen thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi.

-

Qui định về  đi công tác và thanh toán công tác phí.

-

Qui định sử sụng văn phòng phẩm, máy fax.

-

Qui định về ATLĐ, BHLĐ, VSLĐ.

b) Trách nhi m c a Tr

ng 

n v :

ưở Đơ ị

Tuần lễ đầu tiên hội nhập:

   Để giảm bớt lo âu của nhân viên mới trong ngày làm việc đầu tiên, Trưởng Đơn vị có trách
nhiệm tạo ra môi trường làm việc thân thiện. Những việc Trưởng Đơn vị có trách nhiệm thực
hiện trong ngày làm việc đầu tiên của nhân viên mới bao gồm:
         - Nói lời chào mừng và thảo luận với họ về kế hoạch ngày làm việc đầu tiên.

-

Đưa nhân viên mới đến nơi làm việc của họ.

-

Đưa nhân viên mới đi tham quan toàn đơn vị và các nơi làm việc liên quan đồng thời giới thiệu

họ với các nhân viên khác.

-

Giao bảng mô tả công việc cho nhân viên mới và giải thích cho họ các công việc được ghi

trong bảng mô tả công việc.

-

Giới thiệu và hướng dẫn các chính sách, thủ tục của các đơn vị bao gồm:

 + Qui định về hội họp.
 + Qui định về trách nhiệm CBCNV.
 + Triết lý phục vụ khách hàng của đơn vị.
 + Qui định về bảo mật thông tin.
            + …

 - Xây dựng phương án đào tạo, hỗ trợ cần thiết.
 - Tạo mối quan hệ phối hợp giữa CBCNV cũ và CBCNV mới.

        - Giới thiệu nhân viên mới với người bạn đồng nghiệp chịu trách nhiệm hướngdẫn trong tuần lễ

đầu tiên, bao gồm các công việc:

background image

 + Hướng dẫn sử dụng các thiết bị máy tính phục vụ cho công việc. 

     + Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại, email, Internet, các phần mềm liên quan công việc (nếu

có).

           + Qui định về quản lý và sử dụng tài liệu, hồ sơ đơn vị.

 + Qui định về thời gian làm việc.
 + Chỉ dẫn vị trí các nhà vệ sinh, nơi nghỉ giải lao, nhà ăn giữa ca, nơi để xe.
 + Giao sổ tay nhân viên, chìa khoá, dụng cụ, phương tiện làm việc cần thiết cho công việc của

họ.

 + Hướng dẫn nhân viên mới đi ăn trưa.

Giai đoạn huấn luyện chuyên môn:

          Giai đoạn này bắt đầu từ tuần lễ thứ 2 cho đến khi kết thúc tiến trình hội nhập môi trường làm

việc. Các công việc được tiến hành trong giai đoạn này bao gồm:

          Trưởng đơn vị giao chương trình thử việc và hướng dẫn phương pháp thực hiện các công việc

trong chương trình thử việc.
Trưởng đơn vị giải thích chi tiết về công việc dựa vào bản MTCV, hướng dẫn      cách thức thực
hiện bao gồm cả các mối quan hệ với công việc, đồng nghiệp khác và chỉ rõ mục tiêu mà đơn vị
kỳ vọng ở nhân sự mới.
  - Trong thời gian thử việc, Trưởng đơn vị có trách nhiệm gặp gỡ nhân viên mới ít         nhất 2
giờ/tuần để thảo luận về các vấn đề khó khăn thường lệ của công việc và cách thức tránh hoặc
vượt qua các vấn đề đó.

       - Trưởng đơn vị có trách nhiệm cử CBCNV có kinh nghiệm theo dõi và hướng dẫn    nhân viên

trong suốt thời gian hội nhập:

 + Thực hiện các nhiệm vụ công việc cụ thể.
 + Cách thức kiểm tra công cụ làm việc, nhận dụng cụ, vật tư, hồ sơ, tài liệu.
 + Cách thức sử dụng các phương tiện BHLĐ, ATLĐ, phòng ngừa cũng như  tường trình các sự cố

tai nạn tại nơi làm việc.

       - Bố trí sắp xếp các khóa đào tạo theo phương án đào tạo đã xây dựng.

III.

ÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH H I  NH P :

Đ

3.1 Đối tượng - Phạm vi áp dụng:

Đối tượng: Tất cả CBCNV tân tuyển từ Trưởng/Phó Phòng trực thuộc Xí Nghiệp trở lên và

CBCNV trình độ đại học.

Phạm vi áp dụng: Qui định này có giá trị áp dụng trong tất cả các đơn vị: Ngành, Phịng

Phòng Công ty bao gồm cả các chi nhánh, đơn vị đóng tại các tỉnh, thành phố khác.

3.2 Trách nhi m th c hi n:

         - Phong NS kết hợp với Trưởng Đơn vị: thực hiện đối với CBQL cấp Trưởng/Phó đơn vị trực

thuộc Công ty, Giám đốc Xí Nghiệp, Trưởng Phòng trực thuộc Ngành và CBCNV khác trực
thuộc khối các Phịng, Phòng, chi nhánh Công ty.

         - Các Ngành: thực hiện đánh giá với đối tượng CBQL cấp Phó Giám đốc XN, Phó Phòng trực

thuộc Ngành, Quản đốc Xưởng trực thuộc Ngành và CBCNV trình độ đại học các Phòng trực
thuộc Ngành. 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
14040
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5626
05/10/2018
10 tài liệu
0
6932
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1043
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2041
05/10/2018
3 tài liệu
0
2003
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4637