Tài liệu

05 _ MO TA CONG VIEC _ TP - TL TO CHUC

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1861
2 tài liệu
0
1042
3 tài liệu
0
1595
5 tài liệu
0
2217
9 tài liệu
0
2705
7 tài liệu
0
2950
1 tài liệu
0
566
10 tài liệu
0
3849
10 tài liệu
0
3642
4 tài liệu
0
1301
5 tài liệu
0
2139
4 tài liệu
0
2046
3 tài liệu
0
1375
1 tài liệu
0
559
4 tài liệu
0
1301
7 tài liệu
0
2339
3 tài liệu
0
669
7 tài liệu
0
2121
10 tài liệu
0
3129
10 tài liệu
0
3312
10 tài liệu
0
3456
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2310
8 tài liệu
0
2523
5 tài liệu
0
1902
10 tài liệu
0
4137
9 tài liệu
0
2810
10 tài liệu
0
3043
6 tài liệu
0
1851
10 tài liệu
0
3000
6 tài liệu
0
1797
8 tài liệu
0
2403
5 tài liệu
0
1681
6 tài liệu
0
1832
8 tài liệu
0
2280
10 tài liệu
0
3135
8 tài liệu
0
2433
10 tài liệu
0
3078

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1861
28/01/2019
10 tài liệu
0
4481
28/01/2019
2 tài liệu
0
1042
30/01/2019
10 tài liệu
0
4057
28/01/2019
3 tài liệu
0
1595
28/01/2019
5 tài liệu
0
2217
30/01/2019
9 tài liệu
0
2705
28/01/2019
7 tài liệu
0
2950
28/01/2019
1 tài liệu
0
566
28/01/2019
10 tài liệu
0
3849
28/01/2019
10 tài liệu
0
3642
28/01/2019
4 tài liệu
0
1301
28/01/2019
5 tài liệu
0
2147
28/01/2019
3 tài liệu
0
1313
28/01/2019
5 tài liệu
0
1914
28/01/2019
5 tài liệu
0
2139
28/01/2019
4 tài liệu
0
2046
28/01/2019
3 tài liệu
0
1375
28/01/2019
7 tài liệu
0
2717
28/01/2019
1 tài liệu
0
559
28/01/2019
4 tài liệu
0
1301
28/01/2019
7 tài liệu
0
2339
28/01/2019
3 tài liệu
0
669
28/01/2019
7 tài liệu
0
2121
28/01/2019
10 tài liệu
0
3129
28/01/2019
10 tài liệu
0
3312
28/01/2019
10 tài liệu
0
3456
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2310
28/01/2019
8 tài liệu
0
2523
28/01/2019
5 tài liệu
0
1902
28/01/2019
10 tài liệu
0
4137
28/01/2019
9 tài liệu
0
2810
28/01/2019
10 tài liệu
0
3043
28/01/2019
6 tài liệu
0
1851
28/01/2019
10 tài liệu
0
3000
28/01/2019
6 tài liệu
0
1797
28/01/2019
8 tài liệu
0
2403
28/01/2019
5 tài liệu
0
1681
28/01/2019
6 tài liệu
0
1832
28/01/2019
8 tài liệu
0
2280
28/01/2019
10 tài liệu
0
3135
28/01/2019
8 tài liệu
0
2433
28/01/2019
10 tài liệu
0
3078