Tài liệu

05 Mẫu biểu xác định năng lực cần thiết của công việc

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu biểu:

   

Xác định Năng lực cần thiết của Vị trí Công việc 

 

Bốn yếu tố cơ bản để xác định năng lực của cá nhân cần thiết cho một vị trí công việc là: 
 

1-  Là sự kết hợp các kiến thức, kỹ năng và quan điểm có tác động đáng kể đến công việc của cá nhân 
2-  Có liên quan chặt chẽ với kết quả thực hiện công việc của cá nhân 
3-  Có thể đo lường dựa trên các tiêu chuẩn được chấp nhận 
4-  Có thể hoàn thiện qua đào tạo và học tập 

   

Tên năng lực 

Mô tả chi tiết về năng lực 

Kiểm tra lại theo 

bốn yếu tố trên 

 

 

1 _____ 
2 _____ 
3 _____ 
4 _____ 
 

 

 

1 _____ 
2 _____ 
3 _____ 
4 _____ 
 

 

 

1 _____ 
2 _____ 
3 _____ 
4 _____ 
 

 

 

1 _____ 
2 _____ 
3 _____ 
4 _____ 
 

 

 

1 _____ 
2 _____ 
3 _____ 
4 _____ 
 

 

 

1 _____ 
2 _____ 
3 _____ 
4 _____ 
 

 

 

1 _____ 
2 _____ 
3 _____ 
4 _____ 
 

  

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3610
09/10/2018
8 tài liệu
0
7218
09/10/2018
4 tài liệu
0
2760
09/10/2018
0 tài liệu
0
0