Tài liệu

05 Danh sách lao động và quỹ lương trích nộp BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CNG HÒA   Xà HI   CH  NGHA  VIT  NAM 

Ĩ

c lp - T do - Hnh phúc

Đ

CẤP QUẢN LÝ   :  …………………………………………………………………………………

Tên đơn vị :

Mã Đơn Vị   :   

Điạ chỉ    :

Tài khoản số  : ………………………………………..

Điện thoại   :   

Tại : ………………………………………………………………...………
Tỷ lệ trích nộp : …………………………………………………

DANH  SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH 

QUÝ 1 NĂM 2016

STT

HỌ VÀ TÊN

MàSỐ 

SỐ SỔ

MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XàHỘI 

N.VIÊN

BHXH

THÁNG 1

THÁNG 2

 TỔNG CỘNG  :  NGƯỜI  

 -   

 -   

  

                  Hà nội, ngày    tháng   năm 2016 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 GIÁM ĐỐC  CÔNG TY  

(Ký ghi họ tên )

(Ký, đóng dấu  )

 PHẦN CỦA BẢO HIỂM XàHỘI  

CÁN BỘ THU 

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XàHỘI  

(Ký ghi họ tên )

                (Ký, đóng dấu  )

background image

CNG HÒA   Xà HI   CH  NGHA  VIT  NAM 

Ĩ

c lp - T do - Hnh phúc

Đ

Tài khoản số  : ………………………………………..
Tại : ………………………………………………………………...………
Tỷ lệ trích nộp : …………………………………………………

DANH  SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH 

QUÝ 1 NĂM 2016

MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XàHỘI 

GHI 

THÁNG 3

CHÚ

 -   

                  Hà nội, ngày    tháng   năm 2016 

 GIÁM ĐỐC  CÔNG TY  

(Ký, đóng dấu  )

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XàHỘI  
                (Ký, đóng dấu  )

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
2860
3 tài liệu
0
2889
6 tài liệu
0
8310
7 tài liệu
0
10586
4 tài liệu
0
6025
1 tài liệu
0
947
1 tài liệu
0
1056

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10960
20/12/2018
4 tài liệu
0
12502
20/12/2018
3 tài liệu
0
2860
20/12/2018
3 tài liệu
0
2889
20/12/2018
6 tài liệu
0
8310
20/12/2018
1 tài liệu
0
1018
20/12/2018
7 tài liệu
0
10586
20/12/2018
4 tài liệu
0
6025
20/12/2018
1 tài liệu
0
947
20/12/2018
1 tài liệu
0
1056
20/12/2018
0 tài liệu
0
0