Tài liệu

05 Chương trình thử việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:….CTTV/2016

         CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

          Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

         Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý)

Họ tên : 
………………………………………………………………

Bộ phận : ………………………………………………...….

Chưc vụ: . ...............................………………..

Thời gian thử việc: từ ngày...... ………đến ngày……….

Người Quan lý trưc tiêp : ……………………………………………….  Chưc vụ : ……………………………………..

A.YÊU CẦU. 
1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc.

STT

CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

TỈ

TRỌNG

(%)

KẾT QUẢ 

CẦN ĐẠT ĐƯỢC

background image

STT

CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

TỈ

TRỌNG

(%)

KẾT QUẢ 

CẦN ĐẠT ĐƯỢC

2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm).
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc.
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….

B. XÁC NHẬN :

Phòng Quản lý Nguồn

 Nhân lực

Ngày___ /___ /______

_________________________

Cấp Quản lý trực tiếp đưa ra Chương

trình thử việc

Ngày___ /___ /______

__________________________

Nhân viên thử việc chấp nhận thực

hiện chương trình

Ngày___ /___ /______

__________________________

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9293
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5589
05/10/2018
10 tài liệu
0
6890
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1037
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2030
05/10/2018
3 tài liệu
0
1994
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4600